Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Slægten RYGE" af H. V. Christensen, 1915

Harald Vestergaard Rygner (1878-1965) kom til verden i København som søn af en cand. mag. og blev døbt Harald Vestergaard Christensen. Efter studentereksamen fra Metropolitanskolen blev han cand. polyt. og fik ansættelse ved Københavns Kommune og senere Lyngby-Taarbæk. Fra 1918-1948 var han en meget aktiv stadsingeniør i Odense. 

I 1915 fik han udgivet "Stamtavle over Slægten Ryge". Han omtaler sig selv på side 27 og indleder med:

FORORD.

 

Den første Stamtavle over Slægten Ryge skyldes Sognepræst i Bjeverskov Andreas Nicolaus Ryge, kendt som Forfatter til forskellige historiske Skrifter. Han udarbejdede Stamtavlen som en Slægtebog med Livsbeskrivelser af de forskellige Personer, idet de mandlige anførtes paa venstre og de kvindelige paa højre Side i Bogen, Mand og Hustru overfor hinanden. Slægtebogen, der nu ejes af Fru Annine Juul i Løgstør, indeholder ogsaa en Beskrivelse af Forfatterens Forfædre paa mødrene Side, Slægten Anderløv, men omfatter iøvrigt ikke ret mange Personer, og om hans Faders Søskende gives der kun meget kortfattede Oplysninger. Efter hans tidlige Død — han opnaaede kun en Alder af 43 Aar — fortsatte hans yngre Broder Immanuel Christian Ryge Arbejdet. Hans Bog, der ejes af Student H. Seemann og Underbibliotekar V. Seemann, kaldte han »De Rygers Stammebog«, og han ordnede Stoffet, som det nu almindeligvis bruges ved Stamtavler, saaledes at de ældste nævnedes først og derefter de yngre Generationer nedefter. Ligesom Broderen føjede han til Personerne en kortere eller længere Levnedsskildring, for enkeltes Vedkommende endog en Beskrivelse af deres Væsen og Udseende, og han begynder Bogen med en meget smuk Fortale, hvori han fremhæver en saadan Bogs Nytte og formaner Efterkommerne til al læse i den og stadig stræbe efter al gøre Slægten Ære.

Efter hans Død arbejdede hans Søn, Skuespilleren Dr. Johan Christian Ryge videre i det angivne Spor indtil c. 1840 og paalagde sin Søn Distriktslæge i Roskilde Valdemar Ryge at tage Arven op efter ham. Men Slægten var nu saa forgrenet, og de enkelte Familier havde saa lidt Kendskab til hverandre, at del vel nok har været en af Grundene til, at han lod Arbejdet ligge. Eller tredive Aars Forløb overtog imidlertid hans Fætter, Distriktslæge i Sorø Rasmus Bruun Bojesen Arbejdet og udgav i 1870 en trykt Stamtavle over Slægten Ryge. I denne Stamtavle er alle Levnedsbeskrivelserne udeladt, idet kun de mandlige Personers Livsstilling er anført, men iøvrigl er Efterkommere paa saavel Mandssiden som Kvindesiden medtaget

Den foreliggende Udgave slutter sig i det væsentlige til Distriktslæge Bojesens, idet dog de indgiftede Personers Forældre saa vidt muligt er angivet, hvorved Stamtavlen antagelig har vundet i Interesse.

Det vil være vanskeligt at sige noget almindeligt om Slægten som Helhed, idet baade i Fortiden og i Nutiden alle Stænder er repræsenteret. Saavel Embedsmænd, som Forretningsmænd og Landmænd tindes i stort Antal og i Embedsstanden baade Præster, Læger, Officerer og ministerielle Embedsmænd. Den eneste Stand, som kun har forholdsvis faa Repræsentanter, er Haandværkerstanden. Et Karaktertræk synes dog, efter hvad der er meddelt mig fra flere Sider at være nedarvet her og der i de forskellige Familier, og som sikkert stammer fra den gæve Stridsmand Anders Madsen Ryge og genfindes tydeligst hos Skuespilleren Dr. Ryge, nemlig en stor Energi og Kraft, der, naar den gaar over sine naturlige Grænser, bliver til Stejlhed og endog Stridbarhed.

Et andet Træk, som er værdt at nævne, er den Interesse for Slægten, som findes næsten overalt i alle dens Forgreninger, og som har ført til, at den foreliggende Udgave i det væsentlige grunder sig paa Oplysninger fra hver enkelt Familie selv. Ved al saa mange har ydet deres Bidrag til Stamtavlen, fremtræder den nu som hele Slægtens Fælleseje, hvad der forhaabentlig vil bidrage til at forøge den enkeltes Interesse for den hele Sag.

Idet jeg takker alle dem, der beredvilligt har lettet mit Arbejde ved at meddele mig de ønskede Oplysninger, beder jeg alle Læserne paa Forhaand om Tilgivelse for mulig indløbne Fejl, som jeg dog haaber ikke maa være mange.

 

          Lyngby, Januar 1915.

 

                                                                                                             H. V. CHRISTENSEN.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.