Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten RAVN fra Dreslette Præstegaard" af S. Otto Brenner, 1939

Sixten Otto Brenner (1899-1971) grundlagde firmaet Personalhistorisk Institut og var direktør for det 1920-1955. Det er nævnt, at mange af hans udgivelser fra 1920-erne og 1930-erne skal tages med betydeligt forbehold, idet han i flere af slægtsbøgerne indsatte et passende antal berømte aner for at gøre bøgerne mere interessante. I 1939 fik han udgivet: "Slægten Ravn fra Dreslette Præstegaard", som indledes med:

Denne Stamfølge er udarbejdet paa Foranledning af Amtsforvalter Aage Ravn, som paa enhver Maade har bistaaet mig med rig Viden om Slægtens Forfædre og nulevende Medlemmer og endvidere stillet det Materiale om Familien, der tidligere var indsamlet, til min Raadighed.

Mit Arbejde gik derefter navnlig ud paa at finde Oplysninger om de ældre Generationer og iøvrigt at supplere Stoffet med manglende Data m. v. — Landsarkivar Harald Hatt i Odense gjorde et Fund af genealogisk Betydning: Siderne 251—54 af Dreslette Kirkebog med Stamfaderens indgaaende Optegnelser om sig selv og sin Familie. Desværre har Sønnen, Pastor N. H. Ravn, efter Faderens Død 1705 ikke fortsat disse Familiemeddelelser i Kirkebogen og end ikke deri indført sine egne yngste Børn eller sin Hustrus Død. Muligt har han efter Tidens Skik til dette Brug haft en Familiebibel, som det dog ikke er lykkedes at opspore.

Om de yngre Slægtslinier vil Oplysninger kunde findes i Slægthaandbogen, Side 851 ff.

Som Tillæg til denne Oversigt medgives Fotografier af de forannævnte Sider af Dreslette Kirkebog 1642—1705 og af et Bryllupsvers Slægten vedrørende.

Den i en Parentes efter Stedbetegnelsen anførte Oplysning gælder det Sogn, i hvis Kirkebog den paagældende Dato findes.

Skulde nogen være i Stand til at give yderligere Meddelelser eller Berigtigelser til Stamfølgen, da vil disse selvsagt blive modtaget med Tak.

 

      København, 20. Juli 1939.                                                                          S. Otto Brenner.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Arne Würtzen har lånt mig et eksemplar af bogen, som jeg på vegne Danske Slægtsforskere har scannet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.