Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Slægten RAVN fra den nordlige Del af Koldingegnen" af Jens Peter Harbo, 1918

Jens Peter Harbo (1854-1929) kom til verden i Erslev, Thisted amt som søn af en møllebygger og blev i dåben kaldt Jens Peder Pedersen. Han var i mange år lærer i Aabo, Bække sogn nordvest for Kolding og ses som forfatter af flere slægtsbøger, bl.a. "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen". Den udkom i 1918, afsluttes med et fyldigt navneregister og indledes med disse forord:

Det bliver nu snart fem Aar siden, jeg efter Tilskyndelse af Jørgen Ravn, Bække, og hans Broderdatter Agnes Simonsen, Harthe, begyndte Udarbejdelsen af nærværende Slægtsbog. Det var hverken deres eller min Tanke, at Arbejdet skulde være saa omfattende, som det siden blev. Men efterhaanden fik jeg Interesse for Kendskabet til den store Slægt og dens enkelte Medlemmer, da jeg saa’ at det var en vaagen Slægt, der havde taget ivrig Del i det gode Arbejde — baade paa aandelige og materielle Omraader —, som i flere Slægtled er bleven udført til Held og Lykke for mit Land. Flere og flere Spørgsmaal blev sendt ud til Slægtens bosiddende Medlemmer, og saa godt som alle var villige til at give mig Oplysninger. Foruden de almindelige Oplysninger om Datoer o. lign., bad jeg om at faa tilsendt interessante Træk om de gamle, de afdøde af Slægten, Meddelelse om Uddannelse til en bestemt Gerning og Højskolebesøg, om offentlige Hverv og alm. Tillidshverv o. s. v. Naar jeg f. Eks. har lagt Vægt paa Oplysninger om Uddannelse og Højskolebesøg, saa er det fordi, det efter mit Skøn har umaadelig stor Betydning, ikke mindst det sidste. — Det er bleven mig meddelt, at der blandt de unge var saa lidt Interesse for en Slægtsskildring som denne. — Det vilde gøre mig ondt, om den ægte og sunde Slægtsfølelse skulde ebbe ud. Troen paa, at det netop var for de unge, jeg arbejdede, har hele Tiden fyldt mig med en stor Glæde. Men her føler jeg Trang til at sige til de ældre: Klag ikke over Ungdommens Mangler! Vis derimod, at I selv er vaagne og er unge endnu, og Eders Varme vil brede sig, til den fylder ogsaa den Plads, hvor de unge har lejret sig!

Det turde være et godt Tegn, at Tanken om en Slægtsbog er kommen fra én af de unge.

Naar jeg nu skal lægge den sidste Haand paa Værket, føler jeg, at jeg har Grund til at takke mange. De ca. 300 Hjem, jeg har staaet i Brevforbindelse med, har alle været meget imødekommende. Da Tallet er saa stort, maa jeg give Afkald paa at nævne Navne.

Jeg er Udvalget taknemmelig for de mange gode Raad og Vink, ligeledes Landsarkivet i Viborg for Personalets store Imødekommenhed. Og endelig min bedste Tak til Peder og Ane Dons’ Legat, der har støttet Arbejdet pekuniært, særlig ved at hjælpe til, at Bogen kan forsynes med Portrætter. Det samme gælder de enkelte, der har ydet større økonomisk Støtte, og de mange, der har tegnet sig som Garanter for at sikre Bogens Trykning.

Jeg er mig bevidst, at der klæber en Del Mangler ved Arbejdet, saa jeg ber om Overbærenhed.

Naar Stoffet er ordnet saaledes, at Henrich Ravns Slægt kommer før Karen Ravns, skønt hun er ældre, er det fordi, at hans Efterkommere satte Arbejdet i Gang, og en Tid saa det ud, som om Stamtavlen kun vilde omfatte dem. Men saa var det, at min Kollega J. J. Ravn, gjorde mig opmærksom paa Henrich Ravns Søster Karen, og et Par af hendes Efterkommere, fhv. Folketingsmand Chr. Ravn og hans Bror Lærer Andreas Ravn, sendte mig Oplysninger. Men saa var der endda et stort aabent Gab, som endelig blev lukket af min Kollega S. P. Petersen, V. Nebel, saa nu kunde Slægtens ældste »Søster Karen« komme med.

Hvad Ordningen af Henrich Ravns Efterkommere angaar, da tilstaar jeg, at Ordningen burde rettet sig efter hans Børns Alder; men en lille Afvigelse fra dette er sket, idet Hans Henrichsen og Chr. Dons kommer foran Jørgen og Niels Ravn. Det falder af flere Grunde mest naturligt, og deres Fættere kommer da ikke med, inden Beskrivelsen af Brødrenes Slægt er afsluttet. (For Resten medfører dette, at den yngste Fætter kommer ind før den anden.)

Til Slut en varm Tak til alle, der har støttet Arbejdet paa forskellig Vis! Der er jo altid nogen enkelte, jeg særlig tænker paa, fordi deres Støtte holdt Arbejdet i Gang, og deres Forstaaelse og Paaskønnelse opmuntrede mig.

       Asbo, Bække, 1. Marts 1918.

                                                                                Jens Peter Harbo

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.