Morten Jacob Erhard Basse Qvistgaard (1864-1940) kom til verden i Hjembæk mellem Kalundborg og Holbæk som søn af en kapellan. Som 18-årig blev han student fra Roskilde og 6 år senere cand. teol. Samme år var han kateket i Ribe og fra 1891 residerende kapellan i Vesterborg og Birkelsen på Lolland. Fra 1897 var han sognepræst i Rorup og Glim ved Roskilde. Af helbredsgrunde tog han sin afsked i 1920, hvorefter han alene koncentrede sig om sin store interrese for slægtshistorie og især præstehistorie. Denne interesse var vakt allerede i ungdomsårene. Han har fået optaget adskillige artikler i amtshistoriske årbøger. Mest kendt er han for sit store arbejde med at beskrive præstehustruer som supplement til Wibergs Præstehistorie.

I 1923 fik han udgivet: "Stamtavle over Slægten Qvistgaard fra Veirum med Biografier og Billeder, 2. reviderede og forøgede Udgave". Han indleder med:

FORORD.

 

Naar jeg nu efter næsten 30 Aars Forløb udsender 2. reviderede og forøgede Udgave af Stamtavlen over SLÆGTEN QVISTGAARD FRA VEIRUM (Med Vilje har jeg tilføjet »fra Veirum« for derved at antyde, at der baade har været og endnu er enkelte Personer, der bærer Navnet Qvistgaard uden at høre til denne Slægt), da er Grunden dels, at 1. Udg. af Stamtavlen forlængst er udsolgt, dels et Ønske fra Slægtsforeningen, særlig de yngre Medlemmer, om at faa en ny, à jour ført, Stamtavle, da der jo i Mellemtiden er vokset et helt nyt Slægtled frem.

Skønt jeg ved Udsendelsen af 1. Udg. mente at være færdig for stedse med Stamtavlen og ikke i den mellemliggende Tid har syslet med den, mente jeg dog ikke at kunne sidde dette indtrængende Ønske overhørig, særlig da jeg nu som Privatmand havde Tiden til min Raadighed, og »gammel Kærlighed ruster ikke« siger det gamle Ord; da Opgaven forelaa, vaagnede den gamle Interesse for Slægten med fornyet Kraft, ja den voksede i samme Grad, som jeg trængte ind i Arbejdet.

En Ting var jeg dog klar over, hvis Stamtavlen skulde udkomme paa ny, nemlig at den foruden at føres à jour, maatte underkastes en gennemgribende Revision, særlig for de ældstes Vedkommende; mange Huller trængte til at udfyldes og Fejl og Unøjagtigheder rettes, noget, som kun kunde ske ved indgaaende Arkivstudier.

Da jeg udgav 1. Udgave af Stamtavlen, blev saa godt som alle Arkivstudierne ved beredvillig Støtte fra nogle af Slægtens Medlemmer udført af Arkivassistent Jul. Bidstrup, da jeg som Præst borte fra København var hindret i selv at gøre disse, og som Følge deraf maatte jeg nu begynde forfra uden videre Indsigt heri. Derved blev Arbejdet langt betydeligere, end jeg havde tænkt, men med Arbejdet voksede Interessen, og det har personlig været mig en stor Glæde at sysle hermed, og er det mit Haab, at Resultatet nogenlunde maa svare hertil. Mit Ønske var ogsaa at give en nogenlunde fyldestgørende Livsskildring af Slægtens Fædre, og paa nogle faa Undtagelser nær, haaber jeg, at det er lykkedes mig. — For al beredvillig Hjælp, jeg herved har mødt paa Arkiverne baade i Kbhvn. og i Provinsen, samt hos forskellige Private, bringer jeg herved min varmeste Tak.

Med Hensyn til Billederne i Bogen skal jeg blot bemærke, at naar jeg i denne Udgave helt har udeladt Billederne fra 1. Udg. og taget helt andre med, skyldes det, dels at jeg derved vilde bevare ogsaa disse Billeder, dels ønskede, saa vidt det lod sig gøre, at faa Repræsentanter fra Slægtens forskellige Grene med ind i Stamtavlen.

Oplysninger om mulige Fejl o. lgn. modtages med Tak.

Da Stamtavlen vel næppe udkommer mere, tilraades det Slægten ved eventuel Indbinding at lade indskyde hvide Blade til Tilføjelser, enten bag i Bogen eller ved den Tavle, hvortil Vedkommende hører.

Hermed overgiver jeg saa denne Stamtavle til Slægten med Ønsket og Haabet om, at den i de kommende Tider maa blive Bindeleddet mellem Slægtens Medlemmer til Gavn og Glæde særlig for den opvoksende Slægt.

 

                 København. Marts 1923.                                                                  Udgiveren. 

                                                                    

Efterskrift. Udskrift af alle de til Stamtavlen brugte Kilder, baade trykte og utrykte saavelsom en Del gamle Familiepapirer (se Fortegnelsen herover bag i Bogen) samt en Del Breve med Oplysninger findes i en Pakke »Samlinger vedrørende Slægten Q.« i Rigsarkivet, i de genealogisk-heraldiske Samlinger og er til fri Afbenyttelse for alle, der ønsker at trænge dybere ind i Stoffet.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.