Emil Paulli (1867-1927) omtaler sig selv på bogens side 21. Bogen indledes med: 

De ældste Medlemmer af Familien Paulli, som det hidtil er lykkedes at paavise, er Brødrene

MICHAEL og JOHANNES PAULI.

Af disse blev Johannes ved sin Immatrikulation ved Universitetet i Rostock d. 27. April 1518 indskrevet som »Ioannes Pauli de Wesenberch«. Heraf tør man vel drage den Slutning, at han har haft sit Hjem i den lille mecklenborg-strelitz’ske By

WESENBERG,

der altsaa kan betegnes som Slægtens Stamby.

Under Trediveaarskrigen hærgedes Byen flere Gange af voldsomme Ildebrande, saaledes at alle gamle Arkiver er gaaet tabt. Det vil derfor være vanskeligt — og rimeligvis kun muligt ved en ren Tilfældighed — at føre Slægten længere tilbage.

Hederich, hvis Schwerinske Chronica blev trykt 1598, og som ellers anfører biografiske Data for de Personer, han nævner, omtaler Johannes Pauli og hans Sønner, men ikke hans Fader. Dette kunde maaske tyde paa, at denne ikke har indtaget nogen særlig fremtrædende Stilling i det lille Wesenbergske Samfund.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1975 udkom: "Familien Paulli II" af Simon Gustav og Henning Paulli. Den er beskrevet her.