Hans Johansen var født 14.8.1859 i Aasum og omtaler sig selv i bogen på siderne 69-77. Han indleder med: 

FORORD

 

Del maa sikkert indrømmes, at i Kendskabet til sine Fædre i forudgaaende Slægter, da staar den nulevende Befolkning med dens højpriste Kultur og Dannelse langt tilbage for Folk, der levede i Midten al forrige Aarhundrede. Vi har en Arv fra Fortiden, som skal bevares, og en Arv, som skal øges. Hvis vi vil holde gode Minder i Ære, vedligeholde Erindringen om Tider og Forholde, de Tanker og Følelser, hvoraf vore Fædre talte og tænkte, mindes de Personer og Begivenheder, som ragede op i deres Samtid! Ja, da maa vi ophjælpe den historiske Sans. Kærligheden til Fædrene maa fornyes. Lysten til at nedskrive Minder om Fædrene maa atter fremkaldes. Tiden er nu inde til al fremdrage og indsamle gammelt og godt fra By og Land og oprede Traadene for Slægtens Liv og Levned. Nærværende Forsøg paa at optegne Levnedsløb i Steffen Pedersens Slægts Historie skulde allsaa være et Vidnesbyrd om Lysten i ovennævnte Retning. Imidlertid er Kilderne, hvoraf Oplysninger i den Hensigt kan øses, kun faa, det er nærmest Kirkebøgerne, og de er ufyldestgørende, især som i delte Tilfælde, hvor det er de allerfattigste Folk, det omhandler. Kirkebøgerne gaar, ogsaa i dette Tilfælde, kun 200 Aar tilbage. Hvor der er Interesse og Forstaaelse af Sagen, og hvor den mundtlige Fortælling træder til, der gaar det ikke saa lidt bedre. Mange Steder hersker der desværre Vrangvillie, ja, ligefrem stærk Modvillie mod Sagen; her er det umuligt at komme til et taaleligt Resultat.

Denne Slægtsbog var oprindelig tænkt som et Andelsforetagende inden for den store, talrige Steflen Pedersens Slægt, saaledes at alle, der i lige Linie nedstammer fra Steffen Pedersen i Rejstrup ved Nyborg, skulde have sin Andel i Bogens Udarbejdelse og Tilblivelse baade med skriftlige Meddelelser og Levering af Billeder. Udgifterne skulde lignes paa Bøgerne, hvortil der var Købepligt. Bogen vilde jo have blevet dobbelt saa stor baade med Tekst og Billeder. Forstaaelsen af og Interessen for et saadant Fællesforetagende var imidlertid saa lille inden for Slægten og Arbejdet saa uhyre stort, saa jeg følte, at jeg hverken havde Tid, Kræfter, maaske heller ikke Evner til at føre dette store Foretagende igennem eller faa de mange Hoveder under den Hat. Jeg indskrænkede saa Bogens Omraade til Margrethe og Jens Steffensens Slægt, Margrethes er endda meget begrænset. Jeg betaler, hvad det koster at udgive Bogen, og indkasserer, hvad der kommer ind ved Salget.

I Fortrøstning om, at noget, selv med Mangler, er bedre end intet, udsendes denne Slægtsbog til velvillig og forslaaende Læsning inden for den store, talrige Steffenske Slægt.

Herved en Tak til alle dem, der har skrevet Bidrag til Slægtsbogen; det har været mig en stor Glæde at samarbejde med dem. Tak til Ingeniør A. Andreasen for hans store Arbejde i Landsarkivet i Odense; uden dette var der næppe kommet saa meget frem fra gamle Dage.

Til Oplysning tjener, al Slægtsbogen vil koste 2500 Kr. Der trykkes 200 Eksemplarer. Bogen koster 10 Kr. Stk. Sælges kun til Medlemmer af Slægten. Faas hos

Hans Johansen,

Sadolinsgade 91, Odense.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.