Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1919 fik han udgivet "Patriciske Slægter - Fjerde Samling" som han indleder med:

Siden sidste Bind af Patriciske Slægter udkom, er min Medarbejder Etatsraad Hiort-Lorenzen 14. Juni 1917 afgaaet ved Døden. Han var den, fra hvem Tanken om dette Værk først var udgaaet, og hans sikre Smag og klare Omdømme satte sit Præg paa Arbejdet og gav det dets Form, men iøvrigt hindrede hans Fraværelse fra Hovedstadens Arkiver og Biblioteker ham i at tage aktiv Del i Stamtavlernes Udarbejdelse.

Jeg har søgt — og haaber, at det er lykkedes mig — at holde nærværende Bind saa nær op ad dets Forgængere som muligt Af væsentlige Forandringer skal jeg kun nævne, at jeg efter Anmodning fra forskellig Side ved Fødsels-, Vielses- og Dødsdata har anført den Kirke eller det Sogn, hvor Handlingen har fundet Sted, og at jeg — for at lette Oversigten — efter hvert Ægtepar har anført de Betegnelser (Tal eller Bogstaver), under hvilke deres Børn siden nævnes.

Ligesom ved de tidligere Samlinger har Arkivar E. A. Thomle velvilligst revideret de norske Grene af Stamtavlerne, men ogsaa fra anden Side har jeg modtaget værdifulde Bidrag. Jeg skal tillade mig at nævne Ingeniør Wilh. Marstrand, Arkivsekretær S. Nygård, Underarkivar Seesten og Landsarkivar G. L. Wad som dem, jeg særlig er Tak skyldig.

 

     Kjøbenhavn, 10. Juli 1919.

                                                                                         TH. HAUCH-FAUSBØLL.

Disse slægter er omtalt i bogen: Engelsted, Glahn, Hartmann, Herforth, Ræder, Sarauw og Tegner.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.