Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

Hans Rudolf Hiort-Lorenzen (1832-1917) kom til verden i Haderslev som søn af en købmand og kom i dåben til at hedde Hans Rudolph Lorenzen. Han blev student fra Sorø og tog som 24-årig slesvigsk-juridisk embedseksamen i Flensborg. I 1859 ses han som borgmester, politimester og byfoged i Eckernförde og senere som herredsfoged i Sastrup og Mårkjær herred. I 1864 flygtede han fra de østrigske besættelsestropper til København og vendte senere tilbage til Slesvig og købte dagbladet Dannevirke i Haderslev. Hans journalistiske virke bragte ham i konflikt med myndighederne, og han blev idømt en fængselsstraf. I 1877 var han p.g.a. sin dansksindede indstilling nødt til igen at forlade Slesvig og blev redaktør af Nationaltidende i København. Ved siden af dette virke var han en anerkendt genealog, der fik udgivet flere bøger.

I 1911 arbejdede de sammen om udgivelsen af "Patriciske Slægter - Anden Samling", som de indleder med:

I Aaret 1891 udkom et Bind „Danske Patriciske Slægter“, udgivet af Sofus Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen, som skulde omfatte „saadanne Familier, der i Løbet af det sidste Hundredaar have indtaget en fremragende Stilling i vort Fædreland, ikke alene paa Videnskabens, Kirkens, Hærens, Flaadens og Administrationens, men ogsaa paa Kunstens, Industriens, Handelens og Landbrugets Omraade, og som have havt tilstrækkelig Livskraft til at modstaa Tidens nivellerende Bevægelser.“

I de 20 Aar, der er forløbne, siden dette Bind fremkom, er det ikke lykkedes at faa udgivet en Fortsættelse deraf. Medens der i Udlandet stadig udkommer lignende Værker som „Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien“ i Berlin, „Nederland’s Patriciaat“ i Haag, „Svensk slägt-kalender“, „Svenska ättartal“, „Ny svensk släklbog“, har vi herhjemme kun haft den af medundertegnede, Hauch-Fausbøll udgivne „Slægthaandbogen“ (Tillæg til Genealogisk Tidsskrift), hvor Hovedvægten dog er lagt paa den nulevende Generation.

Vi har da ønsket at tage den henlagte Opgave op og vil søge at skabe en Haandbog, hvor ikke blot de mange, der beskæftiger sig med historisk Læsning, men ogsaa Historikere af Fag, paa let tilgængelig Maade kan finde de genealogiske og personalhistoriske Oplysninger sigtede og samlede, som ellers møjsommelig maa ledes frem af mange Kilder.

Paa enkelte Punkter har vi dog fraveget de Principper, der anvendtes ved Udarbejdelsen af første Samling „Danske Patriciske Slægter“. Vi har saaledes ikke nøjedes med at bringe de særlig fremragende Linier af en Slægt, selv om ikke alle Linier kunne siges at være „patriciske“, idet Erfaringen har vist, at Stamtavlen ikke alene for Slægtens Medlemmer, men ogsaa for Udenforstaaende først fik sin rette Betydning ved at behandle Slægten i dens Helhed. Af samme Grund har vi ogsaa medtaget en Slægts udenlandske Linier, som ved Familierne Faye, Heise og Holten. Da det imidlertid oftere vil blive Tilfældet, at de udenlandske Linier kommer til at indtage den største Part af en Stamtavle, har vi ændret Titlen til „Patriciske Slægter“.

For den Interesse og Offervillighed, vedkommende Familiemedlemmer har vist saavel ved Værkets Udarbeidelse som ved dets Udstyrelse, bringer vi herved vor bedste Tak; ogsaa for al Imødekommen, der under Arbeidets Gang er vist os saavel paa udenlandske som paa indenlandske Arkiver og Biblioteker, er vi megen Tak skyldig. Vi har oftere, hvor disse Tusinder af Fakta og Tal har skullet fremskaffes og kontrolleres, maattet ty til fremmed Hjælp, Autoriteter som Private, og har haft den Glæde saa godt som overalt at finde beredvillig Bistand. Særlig skal vi fremhæve den udmærkede Hjælp, der er ydet os af Kammerherre Cato Aall, Ulefos, Arkivassistent S. Nygård, af Dansk Genealogisk Instituts Medlem, Landsarkivar G. L. Wad samt af Institutets korresponderende Medlemmer Konsul C h. Delgobe, Geheimemedicinalraad, Dr. A. Halling og Arkivar E. A. Thomle.

Det har været os en særlig Glæde at se den store Interesse, vor Plan og vort Arbeide har mødt, saaledes at vi samtidig med Udsendelsen af dette Bind kan paabegynde Trykningen af det næste, som vi forhaabentlig maa blive i Stand til at fortsætte med flere lignende, thi først naar en Række af vore mest fremtrædende Familier er behandlede, har vi naaet det Maal, vi har sat os, at skabe en videnskabelig udarbeidet genealogisk Haandbog til Nytte i det praktiske Liv som i Historikernes snævrere Kreds.

         Kjøbenhavn i Sept. 1911.

          TH. HAUCH-FAUSBØLL.                H. R. HIORT-LORENZEN.

Følgende slægter er medtaget: Arendrup, Bech, Boye, Brath, Faye, Foss, Grundtvig, Heise, von Holten, Linde, Müller og Richter (fra Tønder). 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.