Gerhard Leslie Grove (1855-1911) kom til verden i København som søn af en kaptajnløjtnant. Efter en juridisk kandidateksamen blev han tilknyttet kongerigets arkiv og blev senere arkivsekretær i Rigsarkivet. I en periode var han redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift og fik udgivet en del bøger med personalhistorisk indhold, bl.a. "Slægten Plum : Meddelelser om Mandslinien af den fra Borger i Ribe Frands Madsen og hans Sønnesøn Prof. jur. Claus Plum nedstammende Slægt Plum fra o. 1500 til o. 1900 : Udgivet til Minde om Hundredaarsdagen for Sognepræst Niels Munk Plums Fødsel den 17. August 1903, af dennes Børn". Bogen indledes med disse forord:

I Anledning af Hundredeaarsdagen for Sognepræst Niels Munk Plums Fødsel den 17. August 1803 har nogle af hans Børn, i taknemlig Erindring om deres opofrende og kærlige Forældre ønsket at udgive nogle kortfattede personalhistoriske Meddelelser om deres Forældre, deres Farfader, Biskop i Fyen Frederik Plum, og samtlige dennes Efterkommere paa Mandssiden og dertil knytte en Fortegnelse over Biskoppens Forfædre, saalangt de Mand efter Mand kan følges tilbage.

Der har hidtil i Trykken kun været udgivet nogle mindre Genealogier over Familien Plum af den bekendte Genealog Kaptejn Lengnick. De giver, som hans Stamtavler i Almindelighed, vel en ret righoldig Fortegnelse over Stamfaderens Efterkommere baade paa Mands- og Spindesiden, men denne er ingenlunde udtømmende og kun ledsaget af et Minimum af Livsdata om de enkelte Personer. Den mest omfattende af disse Stamtavler over Slægten Plum, 15 Sider stor, fulgt af 2 Tillæg paa knap en Side og nu udsolgt, er trykt i 1841, altsaa for over 60 Aar siden og mangler allerede derfor ganske Oplysninger fra næsten et Par Menneskealdre. For nogle Aar siden havde cand. phil. N. Hancke paa Foranledning af Slægten samlet nogle yderligere Oplysninger til Supplering heraf, men hans Arbejde blev afbrudt ved hans Død, inden det fuldendtes. Paa dette Grundlag, der maatte kontrolleres og øges, blev Undertegnede for omtrent 2 Aar siden opfordret til at foretage en ny Indsamling af Oplysninger om nævnte Medlemmer af Slægten og udgive disse væsentligt til Brug for Familiens Medlemmer.

Efterhaanden som det ved de fornyede Undersøgelser viste sig, at der foruden Efterkommerne af Biskop Plum endnu lever ikke ganske faa andre Slægtninge, der paa Mandssiden stammer fra den første af dennes Forfædre, der bar Navnet Plum, Professor juris ved Kjøbenhavns Universitet Claus Plum, f. 1585, død 1649, opstod i Slægten Ønsket om at udvide de personalhistoriske Meddelelser til alle dennes Slægtninge paa Mandssiden. Da det derhos viste sig, at der ogsaa udenfor denne Slægt er og har været Personer af samme Navn her i Landet, udvidedes Rammen for disse Meddelelser til ogsaa i et særligt Afsnit at medtage disse og om muligt paavise, hvorledes de ad anden Vej ere komne til Navnet, for derved at afskære fremtidige Fejlslutninger om Slægtskab, begrundede alene paa det fælles Navn. For at udfylde disse mere omfattende Krav paa en fyldestgjørende Maade, og navnlig for at være paa det Rene med hvilke Bærere af Navnet udenfor Slægten, der lever eller har levet hist og her i Landet, vilde et noget længere Spand af Tid, end jeg havde til min Raadighed til denne Opgave, have været meget ønskeligt; men Anledningen til denne Udgivelse fordrede Afslutning paa en bestemt Tid, og det maa derfor være forbeholdt Fremtiden, der vil bringe Oplysninger om ny Generationer, tillige at stoppe de Huller, der kan vise sig i dette som i ethvert Værk af denne Art.

Tanken om at udvide disse Meddelelser om Claus Plums Slægtninge, der kan føres tilbage til hans Farfader Frands Madsen i Ribe, til ogsaa at omfatte dennes Afkom paa Spindesiden maatte derimod paa Grund af Slægtens Ælde opgives. Thi medtog man Spindesiderne, var det jo ingenlunde udelukket, at der efter samme Frands Madsen, der var Borger i Ribe, allerede førend Reformationen indførtes her i Landet, vilde kunne opregnes et ikke mindre talrigt Afkom end de 13 til 14 Tusinde, J. Vahl har kunnet nævne som Descendenter af Borgmester Christjern Nielsen af Varde, der var omtrent samtidig med hin. Men ved at spredes mellem saa særdeles talrige Spindelinier, som her findes, vil selv en forholdsvis talrig Mandslinie, som de over halvtredie Hundrede, Slægten Plum kan opvise, saa at sige forsvinde i Mængden, for ikke at tale om, at alene Opregningen af saa mange fjerne Slægtninge, der end ikke bandtes sammen ved Navnet, let vilde svække Interessen for og indskrænke Pladsen til de fyldigere Oplysninger om de Enkelte af Slægten Plums Mandslinie, hvis Liv og Levnet det laa nærmest for Slægten at ønske sig underrettet om.

Medens Spindesiden derfor ikke er medtaget, er der om de indgiftede Mænd og Kvinder sandet en Del Oplysninger, selv om der ikke med Hensyn til disse efter Bogens Plan er tilstræbt Fuldstændighed i samme Grad som med Hensyn til selve Mandslinien.

Fremdeles er der lagt mere Vind paa at samle fyldigere Oplysninger om de ældre Slægtled end om de allernyeste, som Fremtiden altid vil have lettere ved at supplere.

Da den Slægt, der her skal omhandles, er gammel, dens Medlemmer talrige, og samme Fornavn ofte med Troskab er bevaret gennem tiere Slægtled, bliver det af Vigtighed i Fremstillingen at søge en saa klar Overskuelighed som mulig, saa at det kan falde Enhver let at finde Oplysningerne saavel om det enkelte Medlem af Slægten, som hans Slægtskabsforhold til de Andre. Til først nævnte Øjemed tjener Registeret bag i Bogen, i sidst nævnte Hensigt følger, foruden en kortfattet vejledende Oversigt over Slægtens Udvikling, en let overskuelig Oversigtstavle over samtlige kendte Efterkommere paa Mandssiden af førnævnte Professor juris Claus Plum og hans Farfader Frands Madsen af Ribe, f. o. 1500, død o. 1570, den først kendte Mand af Slægten. Da det er klart, at man ikke vilde opnaa hverken at rumme disse over halvtredie Hundrede Personers Navne paa et Papir af en rimelig Størrelse, eller end mindre faa et let Overblik over deres indbyrdes Slægtskabsforhold, hvis der om hver Enkelt tilføjedes fyldigere Oplysninger, er Meddelelserne om de enkelte Personer her indskrænkede til de allervigtigste Data, Fødsels- og Dødsaar, endelige Livsstilling og for Kvindens Vedkommende tillige Mandens eller Mændenes Navne, som ere nødvendige for at skelne de mange Personer med ens Fornavne fra hverandre. Men Adgangen til de nærmere Oplysninger er let, idet et lille Løbenummer angiver, hvor disse skulle søges i de følgende Levnetsskildringer, hvis Hensigt iøvrigt kun er at give et kortfattet Omrids af Vedkommendes Livsdata og Livsvirksomhed. Herunder vil altid falde Nævnelsen af Ægtefællen eller Ægtefællerne, medens den stadige Gentagelse af de Enkeltes Forældres Navne overflødiggøres ved Hjælp af Oversigtstavlen.

For at styrke Tilliden til, at det Slægtskabsbaand, der knytter Slægten sammen, er rigtigt opfattet og meddelt, og for at gøre det muligt til enhver Tid at kunne fremhente Bevislighederne, er Kildeangivelserne i denne Henseende anførte ret udførligt, selv med Fare for derved at trætte Læseren, og i et Tillæg er derhos aftrykt forskellige Aktstykker af Betydning for Familiens Historie i denne og andre Henseender. Til disse henføres ogsaa nogle Meddelelser om Præsten Niels Munk Plum og nogle af hans Nærmeste, der ere samlede af hans egne Børn og hvile paa et saa nøje personligt Kendskab til hans Liv i Familiekredsen, at en Udenforstaaende kun vilde forringe deres Værd ved en Genfortælling paa anden Haand.

 

     Kjøbenhavn, Juni 1903.

                                                                                           GERHARD L. GROVE.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1932 fik F. C. Bretteville-Plum optaget en artikel i Personalhistorisk Tidsskrift, hvor der meddeles nogle rettelser til Groves bog. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.