Johan Carl Louis Lengnick (1796-1865) kom til verden i København som søn af en musiklærer. Han er omtalt som cand. juris. og ved sin død er han benævnt major. Mest kendt er han for sit store værk "Genealogier over adelige og borgerlige Familier", der udkom i 1841-65.

I 1850 fik han udgivet: "Om Familien Olrog's Adkomst til Beneficier i Kjøbenhavn" som han indleder med:

Da Familien Olrog for nogle Aar siden fandt det nødvendigt, at dens Adkomst til Kjøbenhavnske Beneficier kunde bevises paatog jeg mig den i saa Henseende fornødne Undersøgelse. Jeg havde da det Held, i Raadstuens og i Skiftecommissionens Archiver, saa og i nogle Kirkebøger at finde fuldstændigt Beviis for, at Brødrene: Sognepræst, Mag. Jens Olrog og Etatsraad Claus Olrog, vare Næstsødskendebørn til Legatstifteren, Justitsraad P. Boertmann. Jeg udgav derefter en Stamtavle over Familierne Hald — Olrog og senere i forbedret Udgave disse tvende Familier særskilt. Skjøndt nu sidstnævnte Familie har erholdt Exemplarer af disse Stamtavler og desuden har modtaget en verificeret Afskrivt af de Documenter, paa hvilke mit Arbeide støtter sig, fremkaldes nu nærværende lille Skrivt ved Ønsket, at gjøre Kundskaben om og Adgangen til Familiebeneficierne saa let og udbredt, som muligt, og er navnligen ved Hr. Cand. medicinæ Lochmann's Opfordring forfattet af mig, der har uddraget de for Slægtskabsforholdet vigtigste Documenter, som heri findes trykte, med Angivelse af de Steder, hvor Originalerne findes, hvorhos jeg endvidere har tilføiet et Uddrag af den Haldske Stamtavle, der viser Brødrene Jens og Claus Olrogs Slægtskabsforhold til 3 navngivne Legatstiftere. Jeg formener forøvrigt, at Kjøbenhavns Magistrat, der er i Besiddelse af min Stamtavle med dens Kilder, ikke nogensinde, naar denne Familie ansøger om de Boertmannske Beneficier m. v., vil begjære andre Beviisligheder end dem, der godtgjøre Descendentsen fra de her ommeldte 2de Brødre.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.