Anders Thiset (1850-1917) blev født i København som søn af en kvartermester. Han fik ikke nogen akademisk uddannelse, men blev en meget anerkendt geneolog, der især beskæftigede sig med adelens forhold. Han beklædte stillinger som assistent ved Gehejmearkivet og senere arkivsekretær i Rigsarkivet og var i spil som mulig rigsarkivar, da denne stilling skulle besættes i 1903.

I 1909 fik Thiset i Danske Magazin optaget sin artikel: "De to Norby-Slægters Herkomst. En genealogisk-heraldisk Undersøgelse". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.