Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1962 fik han udgivet "Familien Nyholm : Stamtavle over navnets bærere og spindelinjernes første led", der indledes med:

FORORD.

I henhold til Familien Nyholms Hjælpelegats statutter, således som disses paragraf 20 er ændret ved kongelig konfirmation, skal legatet, så ofte bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt, udgive en revideret stamtavle.

Der er nu hengået 38 år, siden der sidst udkom en stamtavle, og det kan vel uden overdrivelse siges, at det er for langt et interval, men forskellige forhold har grebet forstyrrende ind i de planer om en ny udgave, der allerede søgtes iværksat for 15 år siden. Det er da også bestyrelsens hensigt at arbejde på fremkomsten af stamtavlens næste udgave indenfor et betydelig kortere tidsrum, og til fremme af dette formål opfordres alle slægtens medlemmer til med passende mellemrum at tilsende bestyrelsens formand en oversigt over indtrufne ægteskaber, fødsler og dødsfald samt andre bemærkelsesværdige ændringer indenfor den nærmeste kreds. Dette vil iøvrigt ikke alene lette udarbejdelsen af en suppleret stamtavle, men tillige hjælpe bestyrelsen i dens legatmæssige arbejde og ved besvarelsen af de mange genealogiske forespørgsler, der i årenes løb fremkommer.

Desværre har hensynet til værkets omfang og ikke mindst til de stærkt begrænsede midler, legatet råder over, nødvendiggjort dels at undlade at bogtrykke stamtavlen, dels at indskrænke kredsen af de optagne descendenter til alle kendte agnater, men for kognaternes vedkommende alene til første generation.

 

København i maj 1962.

Legatets bestyrelse.

 

Denne stamtavle, der er udarbejdet af dr.phil. Albert Fabritius, udgives i 125 nummererede eksemplarer, af hvilke dette er eksemplar nr. 116

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.