Henrich Holst Neumann (1863-1936) kom til verden i Stavanger som søn af en cand. theol og senere sognepræst. Han gik i faderens fodspor og blev selv præst. Han omtaler sig selv på side  25 i bogen, der indledes med:

Grundlaget for denne bog danner en række gamle familieoptegnelser, der oftere vil findes citerede. Disse optegnelser samledes og suppleredes af afdøde skibsreder Andreas Neumann i Drammen og tildels ogsaa af bankkasserer Georg Samuelsen sammesteds.

Dette grundstof har jeg gjennem en række aar korrigeret — det viste sig noksaa upaalideligt — og udvidet ved at gjennemgaa trykte og særlig utrykte kilder — kirkebøger, skifteprotokoller o. s. v. o. s. v., væsentlig i rigsarkivet.

Herunder har jeg havt en ypperlig hjælp af arkivfuldmægtig E. Thomle, der har gjort mig den store tjeneste at gjennemse det hele og af sine rige samlinger tilføiet mangen værdifuld oplysning.

Endnu er der desværre ikke faa huller, som det ikke har været mig mulig at udfylde, ligesom der vel muligens kan findes feil trods al anvendt umage.

 

                    Drøbak i december 1902.

                                                                                                                       H. H. Neumann.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.