Poul Bredo Grandjean (1880-1957) var født i København som søn af en komponist. Han studerede først musikhistorie, men fik gennem sin farbroder interesse for personalhistorie og var beskæftet med flere store personalhistoriske projekter, inden han i 1910 blev tilknyttet Rigsarkivet, hvor han var beskæftiget i 40 år. Han har fået udgivet et stort antal artikler og bøger med personalhistorisk indhold, herunder:

"Nobel'ske Slægtebøger", som han indleder med:

FORORD.

 

Disse Nobel’ske Slægtebøger udgives paa Foranledning af dansk Vicekonsul i Montreal O .K. Nobel, som i Fjor overdrog Udarbejdelsen til Undertegnede, og som i Forening med Fabrikant E. F. Nobel har bekostet Udgivelsen.

Det viste sig ret hurtigt, at den Familie Nobel, der navnlig er kendt paa Tobaksindustriens Omraade, ikke, som antaget, har nogen Forbindelse med den nu forlængst uddøde Slægt, der tog sit Navn efter Byen Christianopel i Blekinge, og hvis mest fremtrædende Mand, Etatsraad Hans Nobel, oprettede Stamhuset Sandholt. Da jeg imidlertid havde samlet en Del om den sidstnævnte Slægt, er der ogsaa her meddelt en Stamtavle over denne, hvori de af Hans Nobels kognatiske Efterkommere, som har besiddet Stamhuset, er medtagne.

Her i Bogen findes yderligere forskellige Notitser om »spredte Nobel’er«. Som det vil ses, er der til Danmark kommet Personer af Navnet Nobel baade fra England og Holland. Det er ikke lykkedes mig at finde Forbindelsen mellem disse eller de her i Landet i det 17de og 18de Aarhundrede levende Nobel’er og Stamfaderen til den udbredte danske Slægt, Kræmmer i Middelfart Christian Nobel, hvis Fødested og Afstamning er ukendt.

Købmand i Assens B. C. Nobels kognatiske Efterkommere i 1ste Led er medtagne.

Den svenske Familie Nobel, hvis Navn, der oprindelig var Nobelius, sandsynligvis dannet af Stednavnet Nöbbelöf, takket være Alfred Bernhard Nobels Donationer, er kendt over hele Verden, stammer fra Skaane.

Enhver, som har lettet mig Arbejdet bringes en erkendtlig Tak. Tilføjelser og Rettelser modtages gerne.

 

                     Kjøbenhavn i Juni 1913.

 

                                                                                           P. B. Grandjean,

                                                                                    Registrator i Rigsarkivet.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.