Rasmus Peter Rasmussen Møller (1862-1926) omtaler sig selv på bogens side 186.

I 1921 fik han udgivet: "Efterslægt af Rytter- og Selvejerbonden Jens Nielsen : F. ca. 1631 : Bruger og Ejer af Ryttergaarden i Søballe og Perritshave ved Skanderborg", som indledes med:

Slægtsregistret er samlet af flere af Udgiverne i den Hensigt, at det kan blive til Gavn for vore unge og til Glæde for vore ældre, der her kan følge Slægten gennem Tiderne.

Ryttergods: Gods, udlagt til Underhold af Rytteri (se Bilag Nr. 3 og 5). I 1670 dannedes et nationalt dansk Rytteri. Ca. 30,000 Tdr. Hartkorn af Kronens Gods udlagdes til Bønder, der enten skulde gøre Tjeneste til Hest eller holde en Rytter; de fik til Gengæld Afgiftsfrihed. De fleste Ryttergodser bortsolgtes dog allerede i det 18. Aarhundrede.

Opl.: E. Rørdams Leksikon.

Skanderborg Rytterdistrikt var paa ca. 5,500 Tdr. Hartkorn.

Registrator ved Landsarkivet i Viborg, Hr. O. Hoffmann Bang (H. B), har udarbejdet Grundlaget og afskrevet alle de gamle Skøder og Skifter.

Registret fra 1631 til 1729 er den lige Linie. Fra 3. Led Nr. 4 og til vore Dage er det fuldstændigt med mindre Undtagelser. At hele Registret indeholder Fejl er forstaaeligt, men disse kan rettes i næste Udgave, naar man indsender bedre Oplysninger.

De mange af Slægten, som er udvandret, har man ikke kunnet faa bedre Oplysninger om, men haaber at erholde saadanne, saa disse kan komme i næste Udgave.

Børn, der er døde som mindreaarige, er ikke medtaget.

                                                                                                 R. Møller.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.