Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Efterretninger om ABRAHAM LEHN og hans Familie" af A. E. Boye, 1839

Abraham Lehn (1702-1757) kom til verden i København som søn af en vinhandler. Efter faderens tidlige død blev Abraham og hans brødre opdraget i huset hos deres svoger, der var købmand. Allerede som 15-årig blev han dimitteret til Universitetet, og 3 år senere begav han sig på en 1-årig udenlandsrejse. Han arvede en stor formue, som han satte i jordegods bl. a. Berritsgård. Det nævnes om ham, at han ganske uskyldig havde givet anledning til den duel, hvor Tordenskjold blev dræbt. Han var en stor samler og efterlod ved sin død et privatbibliotek på henved 5.000 bind.

Adolph Engelbert Boye (1784-1851) var født i Nakskov som søn af en rektor. Han blev student fra Nakskov, og efter forskellige studier på universitet blev han ansat ved finanskollegiet. Han er kendt som forfatter og oversætter.

I 1839 fik Boye udgivet sin bog om Lehn og hans familie. Han indleder med:

Forerindring.

 

Ved Udarbeidelsen af Tordenstkolds Levnet ønskede jeg blandt andet, at fremdrage nøiagtigere Oplysninger om den Mand (Abraham Lehn den yngre) der efter C. P. Rothes Fortælling skulde have været den oprindelige, men ufrivillige, Aarsag til Catastrophen, der endte Tordenskiolds Liv. Mellem den rige kiøbenhavnske Kiøbmand Lehns Familie og Tordenskiold skulde der, efter Rothe, have fundet en dobbelt Forbindelse Sted, deels fordi Tordenskiold, der, som det synes længe, boede i en af Lehns Gaarde paa Christianshavn, var en Bekiendt, eller maaskee Ven, af Lehn, deels fordi hans Søn meentes at have reist udenlands med ham. Om den første Forbindelses Rigtighed (Bekiendtstabet og Bopælen) er der aldeles ingen Grund til at tvivle; den anden har ved Undersøgelse viist sig at være aldeles urigtig.

Abraham Lehn den yngre (der skulde have reist med Tordenskiold) var, som bekiendt, senere Stifter af den endnu levende adelige Lehnske Slægt, og hans Godser ere endnu i denne Families Besiddelse. Her altsaa maatte den fornødne Oplysning sikkrest ventes. Da jeg paa en Reise søgte denne, og derved mødte en Opmærksomhed, som jeg stedse vil bevare i den taknemmeligste Erindring, erholdt jeg af giennemseete Archiv-Documenter, og af Lehns egne efterladte Papirer, bestemt Vished om, at Rothes Beretning om Lehns Reise med Tordenskiold var urigtig, og at hele Lehns Forhold i denne Anledning er fremstillet for Publicum paa en Maade, der er Sandheden aldeles modsat.

En Ven af mig, Candidat i Theologien Hr. Schade, har, paa min Opfordring, af de originale Papirer udarbeidet den her følgende Fremstilling af den yngre Abraham Lehns Levnet. Den vil, efter min Formening, have en dobbelt Interesse, deels som en documenteret Berigtigelse af en grov Historisk Feil, deels som Retfærdiggiørelse for en Mand, hvis sieldne og ædle Characteer ved hiin Feil er bleven stillet i et høist uværdigt Lys.

Det forstaaer sig af sig selv, at jeg i min Bearbeidelse af Tordenstiolds Levnet (der, som jeg haaber, vil udkomme til Efteraaret) ikke har undladt at giøre fornødent Brug af de her meddeelte biographiske Efterretninger.

 

              Kiøbenhavn, Mai 1839.

                                                                                            A . E . Boye.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Bogen afsluttes med en indhæftet håndskrevet slægtstavle. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.