Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten LEEGAARD fra Maabjerg Sogn ved Holstebro" af Jens Peter Harbo, 1919

Jens Peter Harbo (1854-1929) kom til verden i Erslev, Thisted amt som søn af en møllebygger og blev i dåben kaldt Jens Peder Pedersen. Han var i mange år lærer i Aabo, Bække sogn nordvest for Kolding og ses som forfatter af flere slægtsbøger, bl.a. "Slægten Leegaard fra Maabjerg Sogn ved Holstebro (Lægaard, Leegardt, Legardt, de Leegardté, Legarth) under medvirken af Arkivarerne Hofman Bang, Seesten og Holger Nielsen". Den udkom i 1919, afsluttes med et fyldigt navneregister og indledes med:

FORORD.

 

Flere Gange havde Hr. Proprietær JØRGEN LEGARDT, Bækkegaard, ymtet lidt om, at det kunde være interessant at faa undersøgt, hvorfra han stammede. Der var ved at danne sig en Tradition, der gik ud paa, at Slægten stammede fra Frankrig og var sandsynligvis kommen herind med Hugenotterne. Det var jo en meget smuk Tanke, der dog fjernede sig temmelig langt fra Virkeligheden. Men hvor der er Røg, er der gerne Brand. Et af Slægtens rankeste Skud, Generalen FRIDERICH LEEGAARD, gik sidst i det syttende Aarhundrede i fransk Tjeneste, hvor han for sin Tapperheds Skyld blev æret og vistnok ogsaa adlet, og hvor han skrev sit Navn de LEEGARDTÉ. Paa en eller anden Maade var han sagtens bleven skuffet; thi han vendte snart tilbage til dansk-norsk Tjeneste.

Da jeg paatog mig at sætte Undersøgelsen i Gang, spurgte jeg først de ældre af Slægten, hvor langt de kunde huske tilbage, og jeg skønnede da, at den Gren af Slægten var kommen til Bække fra Glibstrup og Gamst, og gik man længere tilbage, fandt man til Viuf. Med den Besked tog jeg til Landsarkivet i Viborg, hvor Hr. Hofman Bang paatog sig at undersøge de ældste Kilder, medens jeg særlig gennemgik Kirkebøgerne.

Hr. Hofman Bang naaede et smukt Resultat. De forskellige Afskrifter af gamle Dokumenter og andre Kilder leverede jeg Hr. Legardt i en Mappe. Da mange af Slægtens ældste Medlemmer har haft deres Virke paa Fyn eller Sjælland, bad jeg Dhrr. Seesten, Odense, og Holger Nielsen, København, om at foretage yderligere Undersøgelse, hvad de var villige til.

De nyere Kirkebøger i Almind og Andst Præstegaarde har jeg ved vedkommende Præsters Velvilje haft Lejlighed til at gennemgaa.

Medlemmer af Slægten, som Missionær Joh. Legarth, Grenaa, Lærer Johs. Iversen, Andst, Gaardejer Jørgen Bonde, Kragelund, Købmand Hans Lottrup, Aarhus o.m.fl., har givet mig gode Oplysninger, der fører op til Nutiden.

Alle de nævnte bedes modtage min bedste Tak. Men der er mange flere, jeg gerne vilde takke. Jeg tænker paa alle de mange, der har svaret mig paa mine forskellige Spørgsmaal, f. Eks. Præsterne J. Richter, Vejen, Chr. Siegumfeldt, Lyderslev, L. Chr. Sørensen, Jordløse o. fl.

Mest udførligt fortæller Bogen om to af Børnene fra Skærbæk, Brødrene Jørgen og Mogens Leegardt og deres Efterkommere. Det har dog ikke været den mig stillede Opgave, at føre alle Linjer op til Dato.

Det er ikke lykkedes mig — som det skete i Ravnebogen — at faa nogen af nærværende Slægt til at fremdrage Minderne og fortælle om de gamle. Der er dog ingen Tvivl om, at der vilde være mange Træk, der var værd at optegne.

 

              Vejen St. i August 1919.

                                                                                                       Jens Peter Harbo.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.