Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En Gren af Slægten LUND (Treschow)" af Carl Milberg, 1957

Carl Gottlieb Milberg blev født i Århus 7.12.1883 og omtaler sig selv på bogens side 25. 

Bogens fulde titel er: "En Gren af Slægten Lund (Treschow). Digteren Provst Jacob Johan Lund, hans Søskende og Børn, deres Aner og Efterslægt samt Familien Lunds Stamtavle". Bogen indledes med: 

FORORD

 

At jeg har taget Provst Jacob Johan Lund, hans Søskende og Børn som Udgangspunkt til foreliggende Slægtsbog skyldes, at jeg fandt deres Navne som Afslutning i forskellige i forrige Aarhundrede trykte Stamtavler, saaledes Provst Jacob Johan Lund, gift med Hans Egedes Datterdatter, og deres Børn i Hans Egedes, hans Broder Henrik Hirnklov Lund i Familien Stemanns og hans Søn Kapt.lt. Jacob Johan Lund, gift med Pauline Christine Sophie von Moth i Familien Moths Stamtavle.

Da jeg ikke i Slægtslitteraturen fandt Optegnelser om Efterslægten, besluttede jeg at indhente Oplysninger om samme og samle dem i denne Slægtsbog.

Bogen bestaar af en Anedel og en Efterslægtsdel, den sidste delt i tre Afsnit, et for hvert af de tre af Provst Lunds Børn, der havde Efterkommere. Af hans Søster Inger Margrethe Lund har jeg hidtil ikke fundet Efterslægt, og hans Broder Henrik Hirnklov Lund døde ung.

Anedelen er nummereret saaledes, at en hvilkensomhelst Persons Fader findes ved at fordoble Vedkommendes Numer og Moderen ved at lægge en til det fremkomne Tal. Efterslægtsafsnittene er nummereret generationsvis med fortløbende Numre, hvert nyt Efterslægtled begyndende med Nr. 1. Efter et Ægtepar, der har Efterkommere, staar til Slut Løbenumrene paa deres Børn i efterfølgende Slægtled. Fra og med andet Efterslægtled staar foran hver Person to ved et Punktum adskilte Numre. Det første er Forældrenes Løbenummer i foregaaende Slægtled, det andet er Vedkommendes eget Løbenummer.

Til Slægtsbogen, der er udarbejdet for Efterslægten, har jeg som Hovedkilder benyttet Giessing og Wibergs Skrifter, Oplysninger fra Rigsarkivet og Landsarkiverne, Kirkebøger og Begravelsesprotokoller. Efterslægtdelen skyldes dog for allerstørste Delen Oplysninger indhentet hos nulevende Slægtsmedlemmer, uden hvis Hjælp Arbejdet ikke kunde være udført, og jeg beder dem alle herved modtage min bedste Tak for den Beredvillighed, hvormed de har besvaret mine Forespørgsler. 

En særlig Tak til den Blicher’ske Familieforening og til Direktør G. E. Hartz for Afholdelse af Omkostningerne ved Bogens Trykning.

Vel vidende, at der ved fortsat Arbejde nok kunde fremskaffes yderligere Oplysninger og en Del af de manglende Tidsangivelser, har jeg dog paa Grund af fremrykket Alder, og for at det indtil nu samlede ikke skal gaa tabt, allerede paa nuværende Tidspunkt bestemt mig til at afslutte og udsende Slægtsbogen og overlade Indsamlingen af det manglende til interesserede Slægtsmedlemmer af senere Generationer.

Ved et Arbejde af denne Art maa det forventes, at der vil forekomme Fejl, og jeg vil være taknemmelig for Berigtigelser, saa der event, senere kan føjes et Blad til med Rettelser.

     København i Oktober 1957.

                                                                                    Carl Milberg

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.