Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "H. R. Hiort-Lorenzen : Slægten LORENZEN fra Rinkenæs" af J. F. Gotschalk og Albert Fabritius, 1942

Hans Rudolf Hiort-Lorenzen (1832-1917) kom til verden i Haderslev som søn af en købmand og kom i dåben til at hedde Hans Rudolph Lorenzen. Han blev student fra Sorø og tog som 24-årig slesvigsk-juridisk embedseksamen i Flensborg. I 1859 ses han som borgmester, politimester og byfoged i Eckernförde og senere som herredsfoged i Sastrup og Mårkjær herred. I 1864 flygtede han fra de østrigske besættelsestropper til København og vendte senere tilbage til Slesvig og købte dagbladet Dannevirke i Haderslev. Hans journalistiske virke bragte ham i konflikt med myndighederne, og han blev idømt en fængselsstraf. I 1877 var han p.g.a. sin dansksindede indstilling nødt til igen at forlade Slesvig og blev redaktør af Nationaltidende i København. Ved siden af dette virke var han en anerkendt genealog, der fik udgivet flere bøger.

Johan Frederik Gotschalk (1896-1979) var født i København som søn af en stabslæge. Han blev jurist og fuldmægtig i Finansministeriet. Han omtaler sig selv på bogens side 83.

Albert Fabritius (1905-1976) var født på Frederiksberg. Han var 28 år, da han blev student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kgl. ordenshistoriograf.

I 1942 fik Gotschalk og Fabritius udgivet 3. udgave af "Slægten Lorenzen fra Rinkenæs". De indleder med:

F O R O R D

I Aaret 1876 udsendte daværende Redaktør og Avisudgiver i Haderslev, senere Stiftsskriver i Roskilde, Etatsraad H. R. Hiort-Lorenzen — sammen med Anders Thiset Adels Aarbogens og med Sofus Elvius Patriciske Slægters Grundlægger — en Fortegnelse over »Herre til Hesselgaard, Nis Lorenzen’s (f. 1721, † 1795) samlede Descendens«, som 1903 udkom i omarbejdet Stand og kun omfattende Stamfaderens agnatiske Efterslægt under Titlen: »Slægten Lorenzen fra Rinkenæs«. Da begge disse Udgaver nu kun vanskeligt kan erhverves, og der tilmed nu er forløbet en saa lang Aarrække, at en ny Generation er vokset op, har der længe i Slægten været Ønske om en ajourført Nyudgave.

Ved denne er man veget tilbage for 1. Udgavens samlede Descendensfortegnelse, men har paa den anden Side ikke ment at kunne nøjes med 2. Udgavens rent agnatiske Oversigt og saaledes udelukke de kvindelige Familiemedlemmers Børn, som har følt en naturlig Samhørighed med Slægten Lorenzen. Man er derfor gaaet den Mellemvej i et særligt Afsnit at bringe Spindeliniernes første Generation fra Efterslægtstavlens 10. Slægtled at regne.

Desværre er det ikke lykkedes paa alle Punkter at gøre Stamtavlen saa komplet som ønskeligt; i flere Tilfælde har gentagne Forespørgsler ikke formaaet at vække den for­nødne Interesse, og i andre, især vedrørende det udenlandske Stof, har den øjeblikkelige Situation lagt Hindringer i Vejen for Supplering i tilstrækkeligt Omfang. Man har imidlertid fundet, at disse Omstændigheder ikke burde forhindre Stamtavlens Udgivelse paa en Mærkedag i Slægtens Historie, som man med dyb Taknemmelighed har ønsket at mindes.

Stofindsamlingen er foretaget af medundertegnede J. F. Gotschalk, medens medundertegnede Albert Fabritius har foretaget en kritisk Gennemgang og den endelige Opstilling af Materialet. Den korte Tid, der — bevirket af forskellige Omstændigheder — har været levnet den endelige Udarbejdelse, har medført, at den moderne Genealogis strengeste Krav ikke er blevet fuldt honoreret; Arbejdet trykkes derfor i første Række for Familiens snævrere Kreds.

For den Hjælp, Bankier Eigil Gottlieb beredvilligt har ydet, bringes herved den bedste Tak. Ogsaa de Familiemedlemmer, der ved Tilskud har muliggjort Billedernes Reproduktion, har Krav paa Udgiverens Taknemmelighed.

     Esbønderup og København den 11. November 1942.

 

             J. F. Gotschalk                 AIbert Fabritlus.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link