Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fæstebonden i Sædding KRISTEN JESPERSEN KIERKEGAARD's Efterslægt" af O. Kierkegaard,1941

Bogen indledes med:

FORORD

 

Vor store, verdenskendte Forfatter og Religionsfilosof Søren Aabye Kierkegaards Slægt kan paa fædrene Side føres tilbage til Fæstebonden i Sædding Christen Jespersen Kierkegaard (ca. 1673—1749), og selv om Søren Aabye Kierkegaard ikke har efterladt sig Efterkommere, da han som bekendt døde ugift, lever der endnu fra hans fornævnte Stamfader en meget talrig Slægt, spredt over saa godt som hele Jordkloden.

Da der ikke hidtil har foreligget nogen samlet Oversigt over Slægten, men Oplysninger om de enkelte Medlemmer har skullet søges vidt forskellige Steder, dels i Leksika og dels i specielle Stamtavler samt mange andre Steder, og da der ikke mindst i de senere Aar har vist sig en stedse stigende Interesse for Slægtshistorie, skal nærværende være et Forsøg paa at samle, hvad det har været muligt at udfinde om den Kierkegaardske Slægt.

De her meddelte Oplysninger om Slægten er dels hentet fra Kirkebøger, Skifteprotokoller, Borgerskabsprotokoller, Dødsannoncer og forskellige trykte Kilder, til hvilke sidste der i hvert enkelt Tilfælde er henvist, dels samlet gennem en meget udstrakt Korrespondance med en lang Række af Familiens nulevende Medlemmer, der saa godt som alle meget beredvilligt har svaret paa de af os udsendte Spørgsmaal. For disse Oplysninger bringer vi de paagældende Meddelere vor bedste Tak.

Ligeledes retter vi en Tak til Hr. Pastor Aage Dahl, Horsens, for velvillig ydet Raad og Vejledning ved Udarbejdelsen af Stamtavlen samt for Hjælp ved Korrekturlæsningen, og endelig en Tak til Hr. Docent, Dr. phil. Bengt Hildebrand, Stockholm, for Oplysninger vedrørende den svenske Gren af Slægten.

Ved Opstillingen af Stamtavlen er Stoffet ordnet slægtledsvis og indenfor hvert Slægtled saaledes, at Søskende altid holdes samlede. De egentlige Medlemmer af Slægten, altsaa de med Blodets Baand forbundne, er i Stamtavlen nummereret fortløbende. Hvis der i et Ægteskab er Børn, er disses Antal, Slægtledsbetegnelse og Løbe-Nr. anført under det paagældende Ægtepar.

Som Overskrift for hver Søskendeflok er de paagældendes Forældre anført med Angivelse af Faderens, hhv. Moderens Løbe-Nr. i Stamtavlen. Herved er det let at følge enhver af Efterslægtens Personer baade i op- og i nedadstigende Linie. Endelig er Rækkefølgen af Børnene indenfor hver Søskendeflok angivet med a, b, c, d, e, o. s. v.

For Overskuelighedens Skyld er der i selve Stamtavlen ikke bragt Biografier eller nærmere Omtale af de enkelte Personer, men hvor der om nogle af disse andet Steds findes meddelt noget af Interesse, er der i hvert enkelt Tilfælde gjort Henvisning i det særlige Afsnit bag i Bogen.

Da en Stamtavle aldrig, eller saa godt som aldrig, kan blive fuldstændig, er der selvsagt ogsaa i nærværende Arbejde „Huller“, som gerne skulde udfyldes. Oplysninger om eventuelle Fejl, Rettelser og Tilføjelser modtages derfor gerne og med Tak og vi anbefaler indtrængende Efterslægtens Medlemmer at holde os underrettet om de Forandringer, der Tid efter anden maatte ske.

 

               Lyngby og Horsens i Oktober 1941.

                         Olaf Kierkegaard,                                                                           P. F. Parup,

                       Sekretær, Kordegn,                                                                      Godsekspeditør, 

                  Lundtofte pr. Kgs. Lyngby.                                                                      Horsens.

 

Ved denne Bogs Udsendelse er det mig en kær Pligt at rette en varm Tak til Hr. Godsekspeditør Parup, Horsens, hvem det i første Række skyldes, at Arbejdet er saa langt fremskredet, at det kan forelægges en større Offentlighed. Uden Hr. Parups utrættelige Flid og Interesse for Slægten, havde det næppe været muligt paa nærværende Tidspunkt at kunne afslutte Arbejdet.

 

                                                                                                                     Olaf Kierkegaard.

Arne Würtzen har lånt mig et eksemplar af bogen, som jeg på vegne Danske Slægtsforskere har scannet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.