Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Optegnelser vedrørende Familien KIØRBOE II" af Frederik og Henning Kiørboe, 1937

Bogen indledes med:

FORORD

 

I 1935 var det 25 Aar, siden de to Fætre Valdemar og William Kiørboe udgav »Optegnelser vedrørende Familien Kiørboe«, og det faldt os da ind, at det vilde være naturligt, om disse Optegnelser blev fortsat og Bind II udgivet.

Efter nogen Overvejelse bestemte vi os til at tage denne Opgave op, og vi blev hurtigt klare over, at den først og fremmest maatte bestaa i at give en nogenlunde udtømmende Skildring af hvert af Familiemedlemmerne i vore Forældres Generation.

Det var selvsagt umuligt for os at løse Opgaven alene, og vi henvendte os derfor til forskellige Slægtninge og fik beredvilligt Tilsagn om deres Bistand; Bogen skylder dem Tak for det Arbejde, de har gjort, og den Interesse, de har vist Sagen, og man gaar vist ingen for nær ved at sige, at dette mangefold gælder Onkel Valdemar. Hans Medvirken ved Bogens Tilblivelse har nemlig været særlig værdifuld, idet han i sine mange Bidrag er fremkommet med Oplysning om adskillige Forhold, hvortil ingen anden nulevende af Slægten har det nødvendige Kendskab, og man maa være taknemmelig for, at hans gode Helbred og hans usvækkede Aandsevner har gjort det muligt for ham trods den høje Alder at præstere dette Arbejde.

At Bogen ikke udkom i 1935 skyldes, at Arbejdet viste sig baade større og besværligere, end vi havde tænkt os; adskillige uforudsete Vanskeligheder maatte overvindes, og dette tog Tid. Men vi trøster os med, at Bogen nu foreligger, og at dens Tilblivelse blev paabegyndt i selve Aaret 1935.

Gensidigt siger vi hinanden Tak for det udmærkede og fornøjelige Samarbejde, vi har haft i Anledning af Bogens Udgivelse, og for talrige Sammenkomster hos Onkel Valdemar med Bogen som Dagsorden siger vi ham Tak, da disse har været os til stor Gavn og Glæde. Vi haaber, at Resultatet af det Arbejde, der er nedlagt i Bogen, maa befindes at være saaledes, at den næste Generation faar Lyst til at udgive Bind III i 1960, naar der atter er gaaet 25 Aar.

 

Maj 1937

Frederik Kiørboe                  Henning Kiørboe

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.