Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten KÜHLE : Dens Oprindelse og Historie" af Sejer Kühle, 1919-46

Kaj Vilhelm Sejer Kühle (1886-1957) kom til verden i Holstebro som søn af en jernbaneassistent og kom i dåben til at hedde Kaj Vilhelm Sejr Kühle. Efter et ophold på Askov Højskole blev han student fra Ålborg og som 23-årig cand. phil. Sit udkomme fik han som ansat hos Københavns skattevæsen. Samtidig dyrkede han sin store interesse for filosofi og religionshistorie og fik udgivet flere anerkendte værker om Frederik Paludan-Müller og Søren Kierkegaard. Det blev også til nogle slægtshistoriske bøger, bl.a. "Slægten Kühle : Dens Oprindelse og Historie", der udkom i 1919 og blev suppleret i 1938 og 1946. Han indeder den første bog med:

Slægten Kühles Historie har tidligere kun været udgivet i en ganske kort Oversigt i Hauch-Fausbølls Slægtshaandbog, og i denne er kun omtalt enkelte Hovedpersoner og de sidste Par Slægtled. Hermed er ganske vist givet noget af det, der i det følgende skal beskæftige os. Men dengang nævnte Arbejde udkom, var der dog langtfra samlet et saadant Materiale, at en omfattende Fremstilling kunde gives. Først nu er et saadant til Stede, og først nu kan vi derfor fremføre en nøjagtig og mere indgaaende Redegørelse.

Det tidligere samlede Stof var bygget paa nogle ældre Slægtsoptegnelser, paa Arkivstudier og paa Data, der var indsamlede af dalevende Slægtsmedemmer. — Oberst Nicolai Seier Kühle havde allerede som Barn (i 1831) nedskrevet en Del paa Grundlag af Moderens Beretning; dels gengav han et Par gamle Sagn om sine Forfædre, dels nedskrev han bestemte Data vedrørende Faderens og egne Søskende. — Senere blev dette suppleret ved løst sammenskrevne Oplysninger, som Broderen, Kaptajn Wilhelm Savdak van der Aa Kühle, havde samlet og f. Eks. hentet fra Stade. Men først i Firserne, da Obersten havde taget Ophold i København, blev der foretaget nøjere Undersøgelser. De militære Stambøger blev gennemsete. Slægtskabsforholdet til Rosenkrantzerne blev konstateret, og der blev foretaget Udskrift af Estvadgaards Klosterprotokol. Fra Norge blev hentet nogle Meddelelser vedrørende Bedstefaderen, Oberstløjtnant Carl v. Kühles Søskende o. s. v., og saaledes samledes det første væsentlige Grundlag for en historisk Oversigt. Senere har dette været af stor Betydning. Men de foretagne Optegnelser var dog ofte usammenhængende og unøjagtige, og adskilligt er nu blevet saa let tilgængeligt ad anden Vej, at man hellere maa søge disse nye Kilder.

For Obersten var det lykkedes at føre Stammen ned til Tipoldefaderen, Major Nicolaus Johann v. Kühle. Men skønt Faderen til denne allerede gennem Oplysninger fra Stade var bekendt, var det ikke muligt at finde Slægtskabsforholdet. Dette skete først, da Oberstens Søn, Kaptajn, Overdirektør ved Gl. Carlsberg Søren Anthon van der Aa Kühle, tog sig af Sagen og overlod til Genealogen, Kontorchef F. C. W. Sommer, al fremskaffe nærmere Oplysninger. Derved fastsloges del, at Nicolaus Johann var Søn af Borgmester i Stade Nicolaus Kühle, men allerede som Barn efter Faderens Død var kommen ind paa dansk Omraade. Med denne Paavisning fulgte et vigtigt Ar­bejde til Belysning af den ældre Slægts Historie (Tiden 1660—1720), og der blev udarbejdet den Oversigt, der fandt Optagelse i »Slægtshaandbogen«.

Derefter hvilede Sagen en Del Aar. Men i 1914 tog nedennævnte fat paa Opgaven og gennempløjede en omfattende Litteratur, hvorpaa særlig Slægtshistoriens første Del er bygget. Denne skyldes i det væsentlige et Førstehaandsstudium. Specielt vedrørende den holstenske Slægt Kule (Küle) har alt maattet fremdrages af forskellige Diplomatarier og utrykte Dokumenter, idet der ikke lidligere har foreligget noget samlet Forarbejde. Resultatet af dette Studium er ikke en saadan sammenhængende Slægtshistorie, som det forhaabentlig senere vil lykkes at bringe, men der er givet et Bidrag til Genealogien, der ikke er helt uden Betydning. Allerede er der samlet en Række Stamtavler over gamle — f. Eks. holstenske — Slægter, men endnu har man langtfra herhjemme naaet at behandle alle Middelalderens kendte Familier, og ethvert Bidrag vil da — selv med betydelige Mangler — kunne gøre Regning paa nogen Interesse.

Første Del af det følgende maa da kun betragtes som et Forarbejde. Der findes deri adskilligt, som ikke har direkte Betydning for Kühleslægten, men formodentlig dog ikke er overflødigt. I anden Del er det indhøstede Materiale ordnet i et Hele, der giver et Indblik i Kühlernes Historie i et Par Aarhundreder. For dette Tidsrum har vi givet en fuldstændig Stamtavle, hvortil er knyttet en Række Oplysninger, der er samlede fra Rigsarkivet, Landsarkiverne i København, Odense, Viborg og Lund og fra en Række Værker, hvoraf en Del er fremhævede i Fodnoterne. Særlig maa fremhæves J. C. W. Hirsch og K. Hirsch: Fortegnelse over danske og norske Officerer fra 1648—1814. (Kgl. Bibliotek). Heri finder vi næsten alle ældre militære Data. De nyere derimod maa søges hos V. Richter. De Bøger, der ellers er benyttede, er saa mange, at vi ikke nærmere kan omtale dem; men hvor det ikke gælder Kirkebøger, Skifteprotokoller eller personlige Meddelelser, vil det vigtigste kunne findes efter den givne Vejledning.

Antagelig vil der derved være opnaaet tilstrækkeligt Grundlag for videre Undersøgelser. — Slægten Kühle har vel ikke haft stor Betydning i vort Folks Liv; men den har hall Forbindelse med saa mange Slægter, hvis Historie allerede er skreven, at en Slægtstavle ogsaa for den vil være ønskelig. — En Del Møje har det kostet al samle, hvad der behøvedes. Men det værste synes nu at være overstaaet, og dermed er det da tilstrækkelig begrundet, at en større Kreds faar et Indblik i, hvad der har kunnet fremdrages og udvindes af det Stof, der foreløbig har været tilgængeligt. Særligt interesserede kan da maaske paa enkelte Punkter føre Arbejdet endnu videre.

 

                                                                                                                SEJER KÜHLE.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet de 3 bøger til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1919 - Slægten Kühle

1938 - Breve og andre papirer

1946 - Breve og andre papirer (tillæg)