Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KJÆRULFSKE Studier : Bidr. til en vendsysselsk Bondeæts Genealogi og Hist." af C. Klitgaard, 1914-18

Carl Klitgaard (1868-1957) kom til verden i Blokhus som søn af en købmand. Som 17-årig blev han ansat ved postvæsenet, hvor han steg i graderne for at ende med stillingen som postmester, først i Vrå, senere i Brønderslev og afsluttende i Hjørring. Ved siden af dette virke var han tilknyttet flere aviser som skribent, og i 1897 debuterede han som forfatter af historiske bøger. Det blev til adskillige udgivelser af anerkendte værker inden for lokal- og personalhistorie. Han var medstifter af Historisk Samfund for Aalborg Amt, og fik optaget mange artikler i Vendsysselske Aarbøger.

I 1914-18 fik han udgivet den anerkendte: "Kjærulfske Studier : Bidrag til en vendsysselsk Bondeæts Genealogi og Historie", som han indleder med: 

Idet jeg hermed afslutter dette Arbejde, hvis Udgivelse paabegyndtes 1914, beder jeg Læserne give det en skaansom Bedømmelse; Kilderne, jeg har øst af, har ofte været mangelfulde og uoverensstemmende, ligesom Vejen frem har været baade lang og trang og opfyldt af Hindringer af forskellig Art, — ikke mindst af økonomisk, og naar det overhovedet er lykkedes mig at faa Udgivelsen gennemført, skyldes det i første Række den Støtte, som Direktionen for Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse velvilligst har ladet mig tilflyde, og for hvilken jeg herved bringer den min Tak.

I »Studierne«s indledende Afsnit har jeg nævnt adskillige af dem, der har staaet mig bi under Arbejdet; senere er denne Kreds blevet meget udvidet, og jeg skylder en særlig Tak til Postekspedient H. Hjorth Nielsen, Forfatteren Jeppe Aakjær, Begistrator Hofman Bang, fhv. Bibliotekar Heilskov, Bibliotekar A. M. Wiesener, Overretssagfører Bryndam, fhv. Kantor Viggo Holm, der velvilligst har tilsendt mig meget Materiale.

Hvad Arbejdet som Helhed angaar, da er det jo fuldt af uløste Spørgsmaal, af hvilke en Del maaske senere vil kunne klares ved mere specielle Undersøgelser, medens en Række sikkert stedse vil forblive uløste, fordi de paagældende Arkivalier savnes; jeg vil være taknemlig for ogsaa i Fremtiden at modtage Tilføjelser og Berigtigelser vedrørende de i Arbejdet nævnte Personer, og mit Haandeksemplar af »Studierne« vil med Tiden blive afgivet til Landsarkivet i Viborg for at staa til Offentlighedens Afbenyttelse.

 

        Vraa, i September 1918.

                                                                                                    C. Klitgaard.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.