Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CHRISTEN JENSEN, Vindt Mølle og hans Efterkommere" af Karen Kirstine Henriksen, 1920

Karen Kirstine Helene Henriksen (1880-1942) kom til verden på Lergravgaard i Øde Førslev sogn på Midtsjælland som datter af en gårdejer. Tidligt i livet fik hun interesse for slægsforskning og fik udgivet flere anerkendte slægtsbøger, bl.a. i 1920: "Christen Jensen, Vindt Mølle og hans Efterkommere", som indledes med:

VINDT MØLLE, som over 200 Aar har været beboet af den samme Familie, Søn efter Fader i lige Linie, ligger ca. 1 Km. syd for Viborg. Evald Tang Kristensen skrev 1888 i sin lille Bog »Vindt Mølle og dens Ejere«, at Møllen formodentlig blev anlagt for Byens Regning ifølge Frederik 3’s Bevilling fra Københavns Slot 1529, hvori han tillader, at da Borgerne have stor Plage med Maling, saa »tl de ikke kunde fange malet Mel og Malt, maatte de paa Byens Grund bygge saa mange Møller som fornødent«. Men omkring 1664 maa Byen have solgt Møllen til Private, vistnok for 8 Rigsdaler. I de følgende 50 Aar har den været paa flere forskellige Hænder. Først da Christen Jensen 1713 fæstede den, kom den ind i roligere Tider. Fæstebrevet, som endnu delvis er bevaret, lyder:

»Kiendes jeg Underskrevne Peitter Hasse, Borger og Indvaanere udi Wiborg, at have sted og fæst til Christen Jenssøn barneføed i Bredsgaard Een min tilhørende gaard beliggendes paa Wiborg grund uden st. Michels port og Kaldes Wenth mølle, hvilken bemeldte min Gaard hand skal have og beboe hans lifs tiid, hvorimod hand betaler aarlig til Afgifte hver Voldborg dag 40 Sletted. siger fyrgetive Sletted. og holde Gaarden ved goed lige og hævd, saa ingen Reparation derpaa kand settes, Saa og auflingen at gjøde og Drive forsvarlig i rette tiid, Kratten, som derved ligger, maa hand intet fratage uden min Villie og Minde. Og om saa var, hand Een gang derfra vilde Skilles, haver hand at levere dend Besætning, som loven tilholder lige ved andre Bøndergaarde, Og imidlertid være sin Hosbond Hørrig og Lydig og for............. Kongl. May, Lov og Forordning. Da............. d. 17. Julii 1713.

Ald dend tilliggende, som hans formand har haft.............................

P. S. Alle Kongl. Skatter, som enten er el............... betaler Christen Jenssen. Datum.............«

Dette Fæstebrev fornyedes 1725, og samtidig med at der lagdes 10 Sldl. paa det aarlige Landgilde, indskærpedes et og andel, som ikke forhen var laget med: »Dæmningen skal han holde forsvarlig vedlige, og maa nøje opvagle, at den ikke udbryder«. »Saafremt af enten en Axel eller en Sten skulde behøves, skal jeg komme ham dermed til Hjælp«. »Mit Huses Maling, saa meget jeg udsender til ham at male, har han uden Told og Betaling at male«.

Da Pejter Hasse døde 1731, er Gaarden rimeligvis gaaet over til Oluf Erichsen. men det havde ingen Indflydelse paa Fæstet.

Den 26 April 1765 fæstede Commerceraad og Køb- og Handelsmand i Viborg Georg Elling til Pejter Christensen, barnefødt paa Viborg Grund, den ham tilhørende Vindt Mølle, som hans Fader Christen Jensen, der nu ved Døden var afgangen, forhen havde beboet og lovlig i Fæste sin Livslid havde haft. Han skulde tiltræde 1. Maj 1765 og svare i aarlig Landgilde 26 Rdl. 4 M.

1768 købte Søren Lauritzen Haaslund, Køb- og Handelsmand i Viborg, Vindt Mølle ved offentlig Auktion for 500 Rdl.

5. Decb. 1776 sælger Søren Haaslund Møllen til Fæsteren Pejter Christensen for 590 Rdl. Skødet udstedtes 7. Maj 1777 af Enken Kierstine Friisenberg.

Christen Jensen blev Stamfader til en talrig vidt forgrenet Slægt, som, jeg efter Evne har forsøgt at samle i nærværende Bog. Del er langt fra lykkedes saa godt, som jeg kunde ønske, men jeg haaber min Familie vil tage imod den med Velvilje.

Den er viet Mindet om min Moder og hendes Søskende i taknemlig Erindring.

Tak til alle, som har hjulpet mig.

 

 

                                                                                                  Karen Kirstine Henriksen,
                                                                                                          Nyelandsvej 6,
                                                                                                                 Kbh. F.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.