Alfred Hans Vilhelm Larsen (1900-1964) kom til verden i Nakskov som søn af en manufakturhandler. Han blev selv uddannet som forretningsmand og var indtil 1950 bosat som forretningsmand i sin fødeby. Herefter flyttede han til København, hvor han skabte sin en levevej som praktiserende genealog. Han var en flittig personalhistorisk skribent, der fik optaget mange artikler i Personalhistorisk Tidsskrift samtidig med, at han fik udgivet mange slægtsbøger, bl.a. i 1960 2. udgave af "Familien Jantzen fra Drenderupgård", der indledes med:

Til Familien

Det faldt i min Lod at trykke min Faders Slægtebog i 1911.

I Aar har jeg været bogtrykker i 50 Aar, og Tilfældet vil, at det falder sammen med, at anden Udgave er færdig redigeret.

Jeg vil gerne rette en Tak til Familie Legatet for Bidrag til Redaktionen, ligesom jeg gerne her vil takke Genealog Alfred Larsen hjerteligt for hans udmærkede Arbejde.

                                      1ste April 1960

                                         Ivar Jantzen

Der fortsættes:

INDLEDNING

Stamfaderen Hans Arnold Jantzens herkomst har ikke kunnet oplyses. En ganske uhjemlet optegnelse angiver, at hans fader var præst, og at hans forældre skal have »ligget i åben begravelse« i Haderslev kirke. Selv om dette ikke kan bevises, er det dog sandsynligt, at slægtens oprindelse må søges i Slesvig eller Holsten.

Karakteristisk for den her behandlede slægt Jantzen er, at en betydelig del af slægtens medlemmer fra de ældste generationer til nutiden har været embedsmænd eller været beskæftiget ved frie akademiske erhverv.

Da der nu snart er gået et halvt hundrede år siden pastor Albert Thorvald Jantzen i 1911 udsendte sin fortrinlige »Efterretninger om familien Jantzen fra Drenderupgård«, er det forståeligt, at familien har ønsket dette værk ajourført. Som grundlag for den her foreliggende 2. udgave er brugt den ovenfor nævnte stamtavle fra 1911, samt oberstløjtnant Johannes Withusen Jantzens righoldige samlinger til de yngre slægtleds genealogi.

Stamtavlen omfatter descendenterne efter Hans Arnold Jantzen († 1718) med den indskrænkning, at kvindelige descendenters efterkommere kun er medtaget i 1. led. En undtagelse fra denne regel er dog legatstamtavlerne, hvor alle legatberettigede er medtaget.

Opstillingsformen er ændret fra indrykningsprincipet til den generationsvise opstilling. Samtidig er den del af slægten, som er berettiget til »Mægler H. V. Jantzen og Hustru Adolphine Jantzen, født Larsens Familielegat«, opstillet i en særlig legatstamtavle (I). Det er tilstræbt at verificere og komplettere den gamle stamtavles data, hvilket mål dog ikke tilfulde er nået. Til de kortfattede biografiske oplysninger er benyttet de gængse håndbøger og stater. Oplysninger og data vedrørende nulevende personer er normalt baseret på de pågældendes egne opgivelser.

Der gøres opmærksom på, at den stillede opgave ikke omfatter legatstamtavle II, hvorfor denne, bortset fra opstillingsformen, er direkte overført fra legatstamtavlen af 1942 suppleret med legatbestyrelsens og familiens notater.

1. udgaves omfattende »Noter og Henvisninger« samt »Spredte Slutbemærkninger« er udeladt i nærværende udgave.

 

          Gentofte i juni 1960.                                                                  Alfred Larsen.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link