Poul Bredo Grandjean (1880-1957) var født i København som søn af en komponist. Han studerede først musikhistorie, men fik gennem sin farbroder interesse for personalhistorie og var beskæftet med flere store personalhistoriske projekter, inden han i 1910 blev tilknyttet Rigsarkivet, hvor han var beskæftiget i 40 år. Han har fået udgivet et stort antal artikler og bøger med personalhistorisk indhold, herunder "Slægtebog over en Familie Junge", der omhandler hans kones slægt. Han omtaler sig selv på side 20 og indleder bogen med:

FORORD.

 

I Foraaret 1909 henvendte Grosserer J. B. Junge fra Christiania sig til mig for at søge Oplysninger om sin Farfader, Fogden C. F. Junge, der var født i Kjøbenhavn. Besvarelsen af dette Spørgsmaal førte med sig, at jeg Tid efter anden gjorde Optegnelser om Slægten, ikke mindst interesseret efter mit Giftermaal med Grosserer Junges Datter. Da jeg under et Studieophold i Landsarkivet for Fyen (Odense) i Anledning af nærværende Slægtebogs Udarbejdelse fandt, at Stamfaderen var født i Wismar, rejste jeg i September d. A. til denne By for om muligt at føre Slægten længere tilbage. Nedenfor gøres Rede for det desværre kun ubetydelige Resultat af mit Ophold der.

Hidtil har der ikke foreligget nogen Stamtavle over denne Familie Junge; enhver Tilføjelse eller Rettelse er naturligvis særlig velkommen, da jeg har maattet begynde Arbejdet paa bar Grund. Alle, der har lettet mig dette, bringes en forbindtlig Tak.

 

      Kjøbenhavn i November 1913.

                                                                          P. B. Grandjean,

                                                                   Registrator i Rigsarkivet.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.