Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten JERVELUND" af Eva Lund, 1961

Eva Lund omtaler sig selv på side 57:

Eva Rigborg Elisabeth Carlsen født 11/7 1907 i Odense, St. Hans Sogn. Cand. med. 1932, praktiserende Læge i Odense - gift med Børge Lund. 

Den omfattende bog afsluttes med et godt navneregister og indledes med:

FORORD

Hos den, der er opvokset i den Jervelundske Familiekreds ved Odense, har en naturlig Slægtsinteresse haft gode Betingelser for at vedligeholdes. De patriarkalske Forhold i den gamle Gaard i Ejby og det stærke Sammenhold indenfor den Slægt, der udgik derfra, har næppe kunnet undgaa at sætte sit Præg paa enhver, der er knyttet til denne Familie.

Det har været mig en stor Glæde i ledige Stunder at sysle med Slægtens Fortid og Nutid, og naar den foreliggende Bog nu udsendes, er det mit Haab, at den maa blive et Bindeled mellem Slægtens mange Medlemmer, der efterhaanden er blevet saa talrige, at den personlige Kontakt ikke overalt kan opretholdes.

Den foreliggende Slægtsbog behandler, i hvert Fald for de ældre Slægtleds Vedkommende, et meget ensartet Materiale, idet det næsten udelukkende drejer sig om jævne Folk af Bonde- eller Borgerstand; næppe en hæver sig op over det almindelige. Slægtens Historie afspejler særlig den danske Bondes Forhold gennem Tiden: økonomiske Forhold, Landbrugets Vilkaar, Sygdomme blandt Mennesker og Dyr, Familieforhold, Navneskikke o. s. v.

Men tæller denne Slægt end ikke i sine Rækker fremragende eller berømte Mennesker, saa har den dog af sin sunde Marv fostret Folk, som da Tiden og Forholdene var dertil, kunde yde en Indsats og en Dagliglivets Gerning af Betydning for Landets Trivsel.

For de yngre Slægtleds Vedkommende — de fleste Medlemmer af disse nulevende — er der ikke tilstræbt mere end en kort Orientering om personlige Forhold. Angaaende den engelsk-canadiske Gren af Slægten har Oplysningerne væsentligst maattet tilvejebringes ved Korrespondance, og Arbejdet er vanskeliggjort ved, at en Del af disse Mennesker lever isoleret i familiemæssig Henseende, hvorfor de paagældende Afsnit af Bogen er beheftet med særlig store Mangler.

De mange, der med stor Beredvillighed har ydet mig værdifuld Hjælp ved Indsamling af Oplysninger og Materiale, bringer jeg herved en varm Tak. Specielt vil jeg gerne takke Genealogen, Sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen, Odense, som har vist mig den store Venlighed at gennemlæse Manuskriptet og har stillet sin store Viden til Disposition, og min Mand, Læge Børge Lund, for megen praktisk Hjælp og Støtte under Udarbejdelsen og Korrekturen.

Gaardejer Hans Aagaard Andersen, Killerup, som har interesseret sig for og opmuntret til Bogens Udgivelse samt skabt den økonomiske Sikkerhed herfor, bringer jeg ligeledes en hjertelig Tak.

Endelig føler jeg Trang til at takke Driftsleder N. E. Siersbæk, der sammen med sine Medarbejdere ved Fyns Tidendes Trykkeri og Klichefabrik har forestaaet Fremstillingen af Bogen med den største Omhu og Interesse.     

 

     Odense, i Januar 1961.

                                                                                                     Eva Lund.

                                                                                                         Læge.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I 1989 udkom tilføjelser til den oprindelige bog. Der er personfølsomme oplysninger i dette tillæg, som derfor ikke kan scannes. Bindet med tilføjelser kan ikke lånes på biblioteket, men ses på Historiens Hus i Odense.