Bogen indledes med: 

Arkitekt Bernhard Ingemann (se s. 25) og hans søn direktør Esben Ingemann (se s. 28) har flere gange ladet trykke skematiske oversigtstavler over deres slægt. I Personalhistoriske Samlinger, 1. årgang (1900) fulgte genealogen Th. Hauch-Fausbøll den da existerende oversigtstavle op med en udførlig stamtavle: „Digteren Ingemann’s Slægt“.

Efter anmodning fra direktør Esben Ingemann har jeg i nærværende arbejde forsøgt at à jourføre og komplettere denne stamtavle, der jo alene på grund af sin alder nu må anses som forældet.

Det har været mit mål så vidt muligt at give en fuldstændig fortegnelse over stamfaderens agnatiske efterslægt, samt for de nulevende også over efterkommerne på spindesiden. Desværre er dette ikke fuldtud lykkedes, idet det ikke har været muligt at få de fornødne oplysninger fra nogle slægtsmedlemmer, der er bosat i Amerika.

Tilvejebringelsen af de nødvendige oplysninger har naturligvis kun kunnet gennemføres, fordi familiens medlemmer så beredvilligt har besvaret mine forespørgsler. Jeg må her have lov til at takke alle, der har hjulpet med til opgavens løsning.

I „Digteren Ingemann’s Slægt“ omtaler forfatteren, at slægtens stamfader vistnok er en Søffren Søffrensen Ingemand, der 1590 blev optaget i Skydeselskabet i København, hvor han endnu var i live 1620, hvorimod han den 20. januar 1622 omtales som død. Gennem en hypotetisk søn „Peder Sørensen“, om hvem hidtil intet er fundet, kan han være farfader til den i det efterfølgende behandlede slægts ældste kendte medlem, Rektoren i Stege Søffren Pedersen Ingemand, der 1669 døde som degn i Magleby på Møen.

Da heller ikke jeg har kunnet godtgøre en sådan Søren Pedersens existens, og endnu mindre hans eventuelle genealogiske forbindelse med slægten, har jeg ment at måtte se bort fra den fremsatte formodning.

                                                                                                         Hans Konow

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.