Tomas Gabriel Heiberg Ingerslev (1904-1968) kom til verden i Randers som søn af en praktiserende læge. Han oplyser om sig selv på bogens side 20, at han er residerende kapellan ved ved Fredens Kirke.

I 1945 fik han på eget forlag udgivet: "Slægten INGERSLEV : Oversigtstavle over Sognepræst Hans Hansen Ingerslevs Efterkommere med Navnet Ingerslev omkring den 31. December 1944". Bogen indledes med: 

F O R O R D

Da et Optryk af alle de i tidligere Stamtavler over Slægten Ingerslev foreliggende Oplysninger næppe kan overkommes og heller ikke anses for absolut nødvendigt, er Oversigtstavlen kun forsynet med de vigtigste Oplysninger om Slægtens Medlemmer. Noterne tager navnlig Hensyn til Tiden efter 1916, idet man for den ældre Tids Vedkommende for det meste henvises til tidligere Fremstillinger.

Hver Person er i Oversigtstavlen, Noterne og i Registrene forsynet med det samme Nummer.

Navnet Ingerslev underforstaas. Aarstallene i Oversigtstavlen er Fødselsaar og eventuelt ogsaa Dødsaar, Stedsangivelsen gerne det vigtigste Opholdssted.

Da der paatænkes udsendt et Blad med Tilføjelser og Rettelser, vil det være kærkomment, om man vil tilsende Forfatteren saadanne især angaaende dem, man forgæves har søgt Oplysninger om inden Udgivelsen af nærværende Skrift.

Familien bedes modtage en hjertelig Tak for de tilstillede Oplysninger, som Fremstillingen væsentligt er bygget paa.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.