Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RASMUS HANSEN i Ørslev og hans Efterkommere" ved Karen Kirstine Henriksen, 1924

Karen Kirstine Helene Henriksen (1880-1942) kom til verden på Lergravgaard i Øde Førslev sogn på Midtsjælland som datter af en gårdejer. Tidligt i livet fik hun interesse for slægsforskning og fik udgivet flere anerkendte slægtsbøger, bl.a. i 1924: "Rasmus Hansen i Ørslev og hans Efterkommere". Bogen indledes med: 

Der maa for enhver ligge en stor Interesse i at eje nærmere Kendskab til de Mennesker, hvis Blod flyder i ens Aarer, og lære at kende den Sammenhæng, der findes imellem Slægtleddene fra gammel Tid til ny.

Ganske vist er det kun meget lidt, jeg kan berette om vor fælles Stamfader og hans Børn, da det for de ældste Generationers Vedkommende er en udpræget Bondeslægt, og Kilderne til Oplysning om dem kun er sparsomme. 

Udarbejdelsen af nærværende Stamtavle har lagt Beslag paa min Fritid gennem flere Aar, men det har stedse været mig en Glæde at beskæftige mig dermed. Det er mit Haab, at den ogsaa maa have Interesse for andre af Familiens Medlemmer. Skønt jeg i saa stor Udstrækning som muligt har benyttet (de ofte mangelfulde) Kirkebøger og andet i Arkiverne værende Kildemateriale, har jeg vel næppe undgaaet at gøre mig skyldig i Fejltagelser. Der er ogsaa flere Personer af Slægten og deres mulige Efterkommere, om hvem enhver Oplysning glipper længe før Nutiden. Men trods alle dets Mangler, vover jeg dog at anbefale mit Arbejde til Slægtens Velvilje.

Bogen er tilegnet Mindet om min Fader.

Jeg bringer min bedste Tak til alle, som har hjulpet mig med Raad og Daad.

 

                                                                                   KAREN KIRSTINE HENRIKSEN,
                                                                                       Nyelandsvej 6, København.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.