Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Den HAGEMANN'ske Slægtebog udarb. p.F.a. Direktør G. A. Hagemann" af Th. Hauch-Fausbøll, 1905

Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1905 fik han udgivet "Den Hagemann'ske Slægtebog udarbejdet paa Foranledning af Direktør G. A. Hagemann", som han indleder med:

FORORD

 

Paa Grund af at den allerstørste Del af de Personer, som den foreliggende Hagemann’ske Slægtebog omfatter, har levet eller leve udenfor Danmarks nuværende Grænser, har det ikke været muligt overalt at naa den ønskelige Fuldstændighed og Ensartethed, idet Forfatteren for de nulevende Generationers Vedkommende næsten udelukkende har været henvist til at søge Oplysningerne hos disse selv. I Svarenes Karaktér maa derfor Arbejdets Fortrin eller dets Mangler paa dette Punkt søges. Med Hensyn til de øvrige Oplysninger har jeg bag i Bogen angivet de Kilder, hvoraf jeg har øst. Jeg har her tillige anført de Mænd, der udenfor Familien har staaet mig bi, men finder dog Anledning til at fremhæve den beredvillige Hjælpsomhed Pastor Tietgens under mit Ophold i Bovenau viste mig, saa meget mere, som jeg ikke kan rose mig af overalt hos den holstenske og slesvigske Præstestand at have mødt samme Velvilje. En udmærket Hjælp ved Udarbejdelsen har ogsaa det af Direktør G. A. Hagemann selv leverede Materiale været mig.

For enhver Meddelelse af Unøjagtigheder eller supplerende Oplysninger vil jeg være meget taknemlig, specielt for ethvert Vink, der kunde bidrage til at kaste nyt Lys over Slægtens ældste Historie.

 

Personalhistorisk Bureau, Kjøbenhavn V., 15. Sept. 1905.

                                                                  Hauch-Fausbøll.

 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.