Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Efterk. af BERNHARD HAGEN og ANE MARG. CÖLLNER" af O. M. Giersing, 1884

Ove Malling Giersing (1813-1901) kom til verden på hovedgården Nørager ved Holbæk som søn af ejeren. Han blev student fra Sorø, cand. med. som 25-årig og praktiserede som læge, indtil han blev stiftslæge på Vallø.

I 1884 fik han udgivet "Stamtavle over Efterkommerne af BERNHARD HAGEN og ANE MARGRETHE CÖLLNER". Han er selv en del af efterslægten. Bogen indledes med: 

Ved Udarbejdelsen af efterstaaende Stamtavle er det blevet anset for rigtigt at gaa ud fra Bernhard Hagen og hans Hustru Ane Margrethe Cøllner, uagtet det vides, at hans Fader Mathias Hagen levede med sin Hustru Schøler som Borger i Tønningen, medens det ikke er bekjendt, om han muligt havde flere Børn.

Ikke faa Datoer, Aarstal o. dsl. har Udg. ikke kunnet faa Rede paa; dette er navnligt Tilfældet med Stamfaderens yngste Søn Bernhards Slægt, og uagtet der har foreligget skriftlige Meddelelser fra saagodtsom alle Familierne, har der dog i dem ikke været Lidet at rette. Det turde derfor være mere end sandsynligt, at der hist og her endnu kan være enkelte Fejl, hvorom Udg. med Tak vil modtage enhver Oplysning. At Stamtavlen imidlertid nu foreligger i en i forskjellig Retning dog saa fuldstændig Form skyldes væsentligt forskjellige Slægtninges utrættelige og kyndige Bistand.

Familienavnene paa de indgiftede Mænd og Kvinder ere her, ligesom i den Mallingske Stamtavle, fremhævede ved særegne Typer, hvilket ogsaa er Tilfældet med de Fornavne, hvormed Vedkommende ere kaldte i Familiekredsene, forsaavidt Oplysning derom har været at erholde.

Af Familielegater findes, mig bekjendt, kun tre:

1. «Det Stubske Legat», stort 10,000 Kr., er oprettet af Enkefru Hedevig Valborg Rothe, født Stub, til Fordel for Efterkommerne af hendes 3 Sødskende: Charlotte Amalie Schnell, født Stub, Augusta Louise Müller, født Stub, og Carl Stub. Etatsraad, Dr. phil. L. Müller er f. T. dets Bestyrer.

2. Det af Biskop Hersleb og Hustru Bolette Hjort under 11 Dec. 1767 stiftede Legat, stort 6000 Kr., hvoraf Renten tilfalder fem Præsteenker, og

3. Frøken Herslebs Legat, stort 2000 Kr., til Fordel for to ugifte Kvinder. Disse to Legater bestyres af Sjællands Biskop, og uddeles dels af denne, dels af de Ældste i de tre endnu levende fra Biskop Hersleb nedstammende Familier. — Kvinder af Familien have Fortrinsret.

Kjøbenhavn. Svanholmsvej 4, i Januar 1884.

                                                                                                    O. M. Giersing.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. I bogen var indlagt en håndskrevet stamtavle. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil og medtaget den håndskrevne stamtavle sidst i PDF-filen, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.