Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas" af Frants Jørgen Hvass, 1977-87

I årene 1977-87 fik Frants Jørgen Hvass udgivet 4 bind, der var en fortsættelse af "Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas" fra 1861-90.  

Frants Jørgen Hvass indleder det sidste bind med:

F O R O R D.

 

I 1977 udgav jeg: Supplement (I) til min farfars værk: F. Hvass: Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas, I-V, og i 1980 - 81 udgav jeg: Supplement II til samme værk.

I disse to arbejder har jeg bestræbt mig for i nr. I at samle hvad der - udover farfars værk - var at berette om min egen slægt: den, der nedstammer fra borger i Skanderborg, Anders Jensen og hans søn, kapitelsskriver i Aarhus, Jens Andersen Hvass, født i 1630, og i nr. II at prøve at finde ud af hvem der er forfædre til Anders Jensen.

Det er nu min hensigt i det følgende at prøve at skaffe nogenlunde klarhed over ialtfald nogle af de slægter og personer med navnet Hvass, der formentlig ikke hører til den foran nævnte slægt. Navnet Wass har jeg dog ikke medtaget, og de slægter, der formentlig eksisterer i Friesland, Skotland, Norge og Sverige har jeg udeladt. Men det har vist sig, at der eksisterer omkring femten slægter Hvass (Hvas), der tilsyneladende er uden indbyrdes forbindelse. Det er muligt, at en sådan i nogle tilfælde vil kunne påvises, såfremt man kan finde tilbage til de enkelte personers og slægters tidligere generationer. Men det forudsætter en indgående forskning i biblioteker og arkiver, som jeg ikke kan regne med at få gennemført.

Det følgende må derfor - på samme måde som det er anført i forordet til Supplement II - betragtes som en materialesamling, der udgives med det håb, at den vil kunne danne et udgangspunkt for senere supplerende og mere fyldestgørende undersøgelser og efterforskninger, idet tidligere slægtled i almindelighed kun kan findes, når man kan begynde med efterslægten og derfra søge tilbage i tiden.

Mange spørgsmål må jeg lade ubesvarede, og redegørelserne er i vidt omfang ufuldstændige. Men: jeg kan om mit arbejde tilslutte mig det forord, som pastor Erh. Qvistgaard har anført i sit tillæg til Wibergs Præstehistorie:

                                       Mange kunde have gjort det bedre,

                                       Alle kunde have gjort det anderledes,

                                       Men saadan har jeg nu gjort det, og

                                       Hvis jeg ikke havde gjort det, var det

                                       maaske aldrig blevet gjort.

Det bemærkes tillige, at arbejdet kun tilsigter at give en oversigt over slægterne og at mere indgående biografiske oplysninger derfor ikke er medtaget.

En medvirkende årsag til at jeg har fundet det påkrævet at fremkomme med arbejdet, er de nyere navnelove, der med de meget vidtgående regler om ret til navneforandringer på forhånd medfører en usikkerhed i bedømmelsen af de enkelte personers slægtsforhold, og som i betydelig grad må medvirke til at vanskeliggøre slægtsforskningen, der hidtil i ret vidt omfang har kunnet virke efter de retningslinjer, der udgår fra de faste slægtsnavne.

Da det altså på forhånd kan ses, at mit arbejde vil være behæftet med adskillige mangler og fejl, håber jeg, at alle, der bliver opmærksom på sådanne, vil hjælpe mig med oplysninger og rettelser.

Jeg retter en varm tak til de mange, der allerede har hjulpet mig på forskellig måde under arbejdet.

En særlig tak retter jeg til Hvass Fonden, der har ydet mig økonomisk støtte til udgivelsen. Hvass Fonden er oprettet af Andreas Hvass (Marcus Andreas Nicolaj Hvass, se Supplement (I) undr nr. 54.) der døde den 3. marts 1985.

De forskellige slægter har jeg beskrevet i de nedenfor nævnte femten kapitler. I hvert kapitel er der for de enkelte personer angivet et nummer med den ældst kendte person som nummer et. I personfortegnelser, i noter, i kildehenvisninger, der følger i slutningen af hvert kapitel, og i registeret er personerne anført dels med kapitel betegnelsen dels med den enkelte persons nummer indenfor kapitlet.

Oversigt over de enkelte slægter og kapitler ses af indholdsfortegnelsen.

 

 Løgumkloster i november 1987.

 

Frants Jørgen Hvass.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet de fire bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Supplement

Stamtavler

Supplement II

Supplement III