Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten HJORTH med Biografier og Billeder" af Johs. K. Gyrstinger, 1934

Bogen indledes med:

Min afdøde Fader, Grosserer Jens Frederik Hjorth, nærede bestandig en stor Interesse for sin Slægt og udtalte ofte Ønsket om at besidde et nærmere Kendskab til den. Da han imidlertid maatte bryde sig en Livsbane og savnede de fornødne Midler, kunde han ikke afse den nødvendige Tid, det vilde kræve at studere Slægtens Historie.

Da jeg delte min Faders Interesse i saa Henseende, begyndte jeg allerede i 1910 at indsamle Materiale til en Stamtavle, idet jeg forsøgte at finde de gamle Familiegrave paa Besser Kirkegaard (Samsø). Desværre havde Tidens Tand udslettet Runerne paa de gamle Gravstene. Jeg studerede da Kirkebøgerne paa Landsarkivet i Viborg, men Hovednøglen til Slægtens Historie, nemlig Kirkebogen for Onsbjerg Sogn paa Samsø, eksisterede ikke mere, den var gaaet op i Luer under en Ildebrand. En af Kalundborgs Kirkebøger havde lidt samme Skæbne, hvorved Arbejdet vanskeliggjordes ganske betydeligt.

Saaledes maatte jeg delvis standse Arbejdet vedrørende Slægtens Historie, indtil jeg under et Sommerophold i Charlottenlund i 1910 traf Hr. Arkivar H. C. Roede, som straks fattede Interesse for den Hjorthske Stamtavle og med største Ihærdighed førte mit Arbejde videre.

Efter nogle Aars Forløb tvang Sygdom ham til at give op, og Arbejdet blev da overdraget og afsluttet af Hr. Genealog Johs. K. Gyrstinger.

Jeg skylder derfor nævnte to Herrer min oprigtige Tak for deres store Indsats, at de ikke gav op, men bestandig søgte nye Veje for at naa Maalet. 

En særlig Tak skal rettes til Fru Hedvig Margrethe Bache, født Hjorth, Frederiksvej 12, København F., for den store Beredvillighed, hvormed Fruen har stillet sit Kendskab til Familien til Raadighed.

Maatte Stamtavlen blive nulevende saavel som kommende Generationer til Gavn og Glæde.

Det i Bogen optagne Billede af Søren Hjorth tilhører Fru H. M. Bache. 

 

København, i April 1934.

                                                                          Robert Hjorth

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.