Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Professor, Rektor HANS JØRGEN HANSEN og hans Slægt" af Sofus Elvius, 1909

Hans Jørgen Hansen (1750-1812) kom til verden i Øster Vamdrup ved Kolding som søn af en gårdejer. På bogens titelside er han nævnt som Hans Jørgen Hansen, men på tekstsiderne alene som Jørgen Hansen. Han blev sat i Kolding Latinskole og studerede efterfølgende både teologi og filologi. Som 28-årig blev han dr. phil., og 2 år senere tiltrådte han som konrektor ved Viborg Latinskole for senere at overtage stillingen som rektor.

Sofus Elvius (1848-1921) var født i København som søn af en lærer og cand. theol. og kom i dåben til at hedde Sophos Helenos Elvius. Han blev en kendt genealog, der fik udgivet flere anerkendte værker. Han indleder bogen med disse forord:

Det havde oprindelig været Hensigten at optage nærværende Slægtbog i 2. Samling af »Danske patriciske Slægter«, men da Fortsættelsen af dette Værk ikke har fundet tilstrækkelig tilslutning, udsendes den nu som et selvstændigt Arbejde. Den kommer derved til at undvære en flatterende Ramme, men heldigvis er Slægten stor og anset nok til at kunne undvære en saadan; og desuden opnaas derved det Gode, dels at Arbejdet har kunnet udformes paa en fyldigere Maade, dels at man har kunnet tage Spindelinierne med, noget som er undladt i de fleste nyere genealogiske Arbejder, men som de udmærkede Genealoger af den ældre Skole, Imm. Barfod og Lengnick, stedse ansaa for at være af den største Interesse og Betydning til Bedømmelse af en Slægts Liv og Vækst.

Uagtet det smukke og stærke Sammenhold i Slægten er det ikke lykkedes at bevare Stamfaderens Navn som Slægtnavn for alle de mandlige Efterkommere, thi der er foretaget flere Navneforandringer, og desværre ikke til samme Navn for alle, men til forskellige Navne: Hoff-Hansen, Hansen-Ostenfeld, Tage-Hansen, Rosing-Hansen og Rosing alene.

At Arbejdet blev paabegyndt, skyldes afdøde Provst H. J. Hansens varme Slægtsfølelse, men det var ikke blevet afsluttet og fremkommet i en saa smuk Form, uden den store Interesse og Offervillighed, som Justitsraad, Apotheker H. Hansen i Hobro har udvist.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.