Sixten Otto Brenner (1899-1971) grundlagde firmaet Personalhistorisk Institut og var direktør for det 1920-1955. Det er nævnt, at mange af hans udgivelser fra 1920-erne og 1930-erne skal tages med betydeligt forbehold, idet han i flere af slægtsbøgerne indsatte et passende antal berømte aner for at gøre bøgerne mere interessante.

Bogen om slægten Grunnet indledes med:

I Aaret 1920 sammenkaldte Forstander Hans Grunnet Junker til et Møde i Odense for at høre, om der var Interesse for et Slægtsarbejde. Lærer J.P. Harbo i Morild, senere i Asbo ved Bække, havde da meddelt, at han gennem Arbejdet med sin Stamtavle over "Slægten Ravn fra den nordlige Del af Kolding-Egnen", en Slægtebog, der udkom 1918, havde haft noget med Grunnet-Slægten at gøre, og at han godt kunde tænke sig at tage Arbejdet med denne Slægt op. Der nedsattes et Udvalg, for hvilket nu afdøde Stationsforstander Niels Conrad Grunnet blev Formand.

Harbo var en overordentlig flittig Samler af personalhistoriske Oplysninger, men han savnede i høj Grad Oversigt over sit Arbejde, og efterhaanden synes hans genealogiske Materiale vedrørende Slægten Grunnet at have taget Magten fra ham. Det blev lagt hen. Siden blev der gjort flere Forsøg paa at genoptage Arbejdet, men der kom ikke rigtig noget ud af det.

I Aaret 1930 fik jeg af nu afdøde Cyklefabrikant Fr. Grunnet udleveret den i Mellemtiden afdøde Lærer Harbo’s uordnede Materiale. Jeg forsøgte at faa en Aftale med Familien om Arbejdets Udførelse, men Tidspunktet syntes ikke egnet. Arbejdet med Materialet havde dog efterhaanden hos mig vakt Interesse for denne Slægts Historie, og selv foretog jeg dyberegaaende Undersøgelser. Først i Fjor lykkedes det at komme til en endelig Ordning. Det var atter Forstander H.G.Junker fra Gymnastikinstitutet i Silkeborg, som i Forbindelse med daværende Redaktør, nu Chefredaktør for Pressens Radioavis Niels Grunnet, tog Initiativet og gjorde det muligt, at Arbejdet kunde fuldføres.

Harbo's Materiale har givet mig gode Vink, men jeg har dog maattet arbejde det hele igennem fra Grunden, og selvom jeg kunde have ønsket mig det bedre, saa foreligger Resultatet nu i denne Stamtavle over Slægten Grunnet med et Tillæg over den nyere Slægt Grunnet fra Aagaard. Foruden de i disse Stamtavler nævnte Personer af Navnet Grunnet forekommer i Tidens Løb flere Familier, som en Tid ogsaa har gaaet under dette Navn, men som ikke har kunnet knyttes til den gamle Slægt og derfor er udeladt.

Ved de nyere Generationer har jeg i videst muligt Omfang medtaget Døtrenes Efterkommere ned til vore Dage.

De 3 Hovedstadskommuner - København, Frederiksberg og Gentofte - er alle alene betegnet ved Kbhvn.

Jeg retter en Tak til alle Medlemmer af Slægten, der beredvilligt har givet Oplysninger og tilbagesendt udfyldte Skemaer. Jeg takker navnlig Forstander H.G. Junker og Chefredaktør Niels Grunnet, fordi de ved økonomiske Ofre har muliggjort Stamtavlens Udgivelse, og fordi begge paa enhver Maade ved gode Raad og værdifulde Oplysninger har bistaaet mig.

Skulde der - som det jo ved et Arbejde som dette næppe kan undgaas - forekomme Fejl, eller der kan gøres Tilføjelser, vil jeg være taknemlig for enhver Meddelelse og Berigtigelse. Det overvejes senere at udsende et Supplement til Stamtavlen.

 

                                      København, Kultorvet 4, den 1.December 1939.

                                                                                                                                                                        Brenner

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.