Frederik Lange Grundtvig (1854-1903) kom til verden i præstegården i Vartov som søn af N. F. S. Grundtvig og dennes 2. hustru Ane Marie Elise f. Carlsen. I 1881 blev han statsvidenskabelig kanditat og bosatte sig i USA, hvor han 2 år senere og de følgende år var præst ved forskellige danske kirker. Allerede fra hans tidligere ungdom ses han som forfatter til bøger af vidt forskellige genrer. 

I 1904 udkom "Den Grundtvigske Slægts Oprindelse", som indledes med:

I Tiden før sin sidste Sygdom havde atdøde Pastor F. L. Grundtvig beskæftiget sig indgaaende med Studier over sin Slægts Oprindelse, og et betydeligt Materiale var lagt til Rette, som han havde glædet sig til at bearbejde og udgive. Kort for sin Død omtalte han oftere denne Sag som en, der laa ham paa Hjerte; han ønskede, at det indvundne Resultat skulde komme til den Kreds’ Kundskab, hvem hans Fædrenenavn var blevet kært.

Imidlertid var kun den første, mindre Del saa vidt udarbejdet, at den med ringe sproglig Lempelse kunde offentliggøres, og det er denne, som i nærværende Hefte forelægges Læserne med Udeladelse af det store Antal Noter og Henvisninger, der kun vil have Interesse for Historikeren, men virker forstyrrende paa det Hovedindtryk, det har været Forfatterens Formaal at frembringe.

En følgende Artikel vil bringe Slutningen af Manuskriptet. For Tekstens Gennemsyn og Form, ligesom for Valget af Stedet for Offentliggørelsen, bærer undertegnede Ansvaret.

 

                                                                                      O. C. Molbech.

Bogen er scannet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link