Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "FABRITIUS sølv og guld : Mestre og svende : Recepter og arbejder" af Albert Fabritius, 1958

Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1958 fik han udgivet "Fabritius sølv og guld : Mestre og svende : Recepter og arbejder", som han indleder med:

Ved udsendelsen af nærværende skrift er det mig en kær pligt at bringe direktionen for Tuborgfondet min varmeste tak for den bevilling til fremstillingsudgifterne, uden hvilken publikationen ikke havde kunnet gennemføres. For bevilling til medhjælpshonorarer bringer jeg direktionen for Carlsen-Langes Legatstiftelse en hjertelig tak. 

Jeg står fremdeles i gæld til museumsinspektørerne Gudmund Boesen og Erik Lassen såvel for deres offentliggørelse af De danske Dronningers Guldtoilette (1955) som for deres her meddelte oversigt over de bevarede Fabritius-arbejder og i øvrigt til De danske Kongers kronologiske Samling paa Rosenborg, Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg, Nationalmuseet og Rigsarkivet for stor hjælp gennem årene - og ikke mindst til Det danske Kunstindustrimuseum, hvis direktør, mag. art. Erik Zahle har krav på stor taknemmelighed for museets virksomme interesse. Endelig takker jeg de private ejere af Fabritius-arbejder for venlig imødekommenhed.

Gennem mange år har det været et stærkt ønske hos mig at kunne udgive slægtens recepter og få samlet vor viden om dens arbejde. Uden sagkundskab på området og følgelig ude af stand til at vurdere den tekniske og kunsthistoriske værdi af det foreliggende stof har jeg dog stedse været klar over, at vor viden om dansk guldsmedekunsts tekniske kunnen og teoretiske grundlag er så sparsomt, at de her foreliggende optegnelser fra sidste halvdel af 1600-tallet med arbejdstegninger fra begyndelsen af 1700- årene ikke kan være uden interesse. De stammer fra en slægt, der gennem fem generationer var knyttet til håndværket, og i hvert fald tre af dens medlemmer har været med til at skabe deres tids bedste kunsthåndværk. Gennem guardeinvirksomheden har slægten givet navn til en lang periodes københavnske sølvtøj, og selv om betegnelsen Fabritius-Sølv er misvisende, viser dog de sparsomme rester af mestrenes egne arbejder, der er overleveret til vor tid, at der er en teknisk og kunstnerisk baggrund for navnet.

Endelig er det mit håb, at nærværende skrift må kunne bidrage til belysning af det 18. århundredes danske kulturhistorie.

 

Albert Fabritius.

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.