Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten FABRICIUS fra Ærø-Samsø" af F. B., L. P. og Dagmar Fabricius, 1934-57

I 1934 fik F. B. og L. P. Fabricius udgivet "Slægten Fabricius fra Ærø-Samsø", som de indleder med:

FORORD

DENNE Slægt er den største af de Slægter Fabricius, som er opstaaet paa Ærø; men allerede for over hundrede Aar siden har Hovedstammen af Familien forladt Øen og taget Ophold paa Samsø, saaledes at den med Rette bør benævnes Ærø-Samsø Slægten Fabricius.

Vi skal i nærværende Bind af „DANSKE SLÆGTER FABRICIUS“ give en Oversigt over den Række af Fabricius Slægter, som har haft Tilknytning til Ærø:

Ærø-Samsø Slægten, som stammer fra Smeden Claus (Clausen?) i Ommel, som levede omkring Aar 1700. Se nærværende Bind: „DANSKE SLÆGTER FABRICIUS“ II.

Marstal-Slægten, som stammer fra Skræder Lauritz Danielsen i Marstal. Han fødtes omkring Aar 1746 og var i sin Ungdom Skrædermester i Ærøskøbing. Se „DANSKE SLÆGTER FABRICIUS“ III.

Søby-Slægten, som stammer fra Husmand og Træskomand Mads Jensen, først paa Gudsgave Gods, siden i Marstal. Han maa være født omkring 1740. Se „DANSKE SLÆGTER FABRICIUS“ IV.

Hertil maa antagelig føjes Middelfart-Slægten. Se Forord til „DANSKE SLÆGTER FABRICIUS“ V.

Af disse synes Ærø-Samsø-Slægten og Middelfart-Slægten at være beslægtede i det aller ældste Led, men mellem de øvrige synes enhver Mulighed for, at Optagelsen af det fælles Familienavn skulde skyldes Slægtskab, at være udelukket.

Af Faaborg-Slægten levede to Præster, Fader og Søn, i Rise Præstegaard, og en Søn af den sidste ejede Søbygaard, men ingen af deres Efterkommere blev boende paa Øen, de hørte til Ærø-Linien I (af Faaborg-Slægten). En Broder til den første af Præsterne blev omkring 1740 Bagermester i Ærøskøbing, Ærø-Linien II (af Faaborg-Slægten), men han har ikke Efterslægt af Navnet Fabricius. En Mand af Rudkøbing-Linien (af Faaborg-Slægten) var i et Par Aar Præst i Rise, men efterlod heller ikke Efterkommere paa Øen. Der er altsaa heller ingen Slægtskabsforbindelse med denne Slægt. Tilbage bliver, at et Søskendebarn af Sognepræsten i Rise Christen Fabricius opholdt sig i Præstegaarden omkring 1719, hun hed Karen Rasmusdatter og var født i Diernisse. Hun viedes i Rise d. 18 December 1719 [med Købmand Jørgen Fabricius og Smed Peiter Fabricius i Faaborg som Forlovere] til Rasmus Hansen fra Bjørnø. Han tog Ophold i Ommel, hvor han havde Forbindelse med Ærø-SamsøSlægtens ældste Led og bl. a. stod Fadder til Claus Clausen Fabricius den 25 Søndag e. Trinitatis 1722. Han kaldes ofte i Kirkebogen „Svoger Rasmus“ af Sognepræsten. Hermed berigtiges Oplysningen i Forordet til „DANSKE SLÆGTER FABRICIUS“ IV og V.

For Familienavnets Opstaaen i Ærø-Samsø-Slægten som en Følge af, at Claus Clausens formentlige Fætter, Klokker og Kordegn i Middelfart Jørgen Clausen Fabricius, allerede ved Aar 1735 har taget Fabricius-Navnet ved Odense Latinskole, er der gjort Rede i „DANSKE SLÆGTER FABRICIUS“ V.

Nærværende Udgave er en ny Bearbejdelse af Axel Chr. Fabricius og Lorentz P. Fabricius: To Slægter Fabricius fra Ærø. Kbhvn. 1914. Den er dels forøget med Oplysninger om den ældre Del af Slægten, dels ført op til Nutiden. Vi skylder Postmester Axel Fabricius og Bestyrer af Danmarks Redningsvæsen Vilhelm Fabricius Tak for megen Hjælp ved Indsamlingen af disse supplerende Oplysninger.

Om det gamle Slægtsted i Marstal vil vi fra Udgaven af Stamtavlen af 1914 medtage: Som de fleste daværende Haandværkere rundt omkring i de danske Provinsbyer drev Claus Clausen Smed et ret betydeligt Landbrug ved Siden af sit Haandværk. Til selve Ejendommene, de nuværende Numre 4, 6 og 8 i Skovgyden i Marstal, hørte dengang et betydeligt Grundareal, der ved Bortsalg i Aarenes Løb under de senere Ejere blev meget forringet. Efter Claus Clausen Smeds Død i 1796 overtog Sønnen, Rasmus Clausen Fabricius, Ejendommene. Da han afgik ved Døden i 1816, afhændede Enken Stedet til sin Svigersøn, Hans Jensen Erichsen, der efterfulgtes i Ejendommen af sin ældste Søn, Skipper Rasmus Erichsen. Han byggede en Etage paa Ejendommen Nr. 8 og testamenterede Stedet til sin Søsterdatter, Petra Hansine Hansen f. Pedersen, der efter Tantens Død bestyrede Huset for ham. Først derefter gik Ejendommen fra Slægten over paa fremmede Hænder. Paa et til Ejendommen hørende Udhus findes paa de tre Sider anført Forbogstaverne til tre af Ejernes Navne, saaledes: R. C. F.; H. J. E. og R. E., hvilket tydeligt beviser Rigtigheden af ovenstaaende. Foran Gavlen af Nr. 8 findes endnu den gamle Hejsebrønd.

Clichéerne til Billederne i denne Bog er fremstillet i F. Hendriksens ReproduktionsAtelier i København, dog med Undtagelse af Clichéerne til Billederne fra Samoa, der velvilligst er laant os af Redaktør Hansen, Jyllandsposten, Aarhus.

 

         København i Oktober 1934.

                                                                                         Forfatterne.

I 1957 fik Dagmar Fabricius udgivet et supplement, der indledes med:

FORORD

Enhver Stamtavle bør føres å jour med ikke alt for store Mellemrum, og derfor udkommer dette lille Arbejde nu, idet jeg samtidig takker alle, der har hjulpet mig med Løsningen af denne Opgave.

Med Hensyn til Brugen af dette Supplement og de deri benyttede Forkortelser henviser jeg til Stamtavlen af 1934, ligesom jeg gør opmærksom paa, at de i den optagne Personer her har beholdt deres oprindelige Løbe-Nr. De i Supplementet nyoptagne Personer har faaet Faderens Løbe-Nr. med vedføjet lille Bogstav a, b, c, o. s. v. betegnende deres Plads i Søskendeflokken. De Slægtninge, hvis Moder er født Fabricius, har samme Løbe-Nr. som deres Moder.

Alle Oplysningerne skyldes Vedkommende selv eller allernærmeste Familie med Undtagelse af Familien paa Samoa, om hvem jeg har læst i Radiobladet: Se og Hør, Nr. 25, 15 Juni 1956.

I Registeret er kun opført Navnene paa de Slægtninge, som ikke findes i Stamtavlen af 1934.

 

            København April 1957.

                                                                                             DAGMAR FABRICIUS

Titlen indgår i RAO's bogsamling i et bind, der omfatter både den oprindelige udgave og supplementet. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link