Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En dansk-norsk Slægt FALCK" af Th. Thaulow, 1931

Thorkil Thaulow (1882-1961) kom til verden i Viborg som søn af en kaptajn af fodfolket. Han ses som oberstløjtnant ved Den kgl. Livgarde, kammerjunker, stiftssekretær ved Vallø Stift samt genealogisk og militærhistorisk forfatter.

I 1931 fik han udgivet "En dansk-norsk Slægt Falck", som indledes med: 

Nærværende Slægtshistorie er udarbejdet efter Anmodning af min gode Ven, Direktør, cand. polyt. Jørgen Falck, som ogsaa har bekostet Udgivelsen. I hans Familie forelaa en Del efterladte Breve og opskrevne Familiemeddelelser vedrørende den københavnske Linie i det 19' Aarhundrede. For de norske Liniers Vedkommende havde Hr. Konsul H. J. Ørsted-Falck i Tønsberg i flere Aar indsamlet Materiale, og med sin store Interesse for Slægten lod Konsulen paany foretage supplerende Undersøgelser i de norske Arkiver og stillede Resultaterne af disse til min Raadighed. Jeg tillader mig al bringe ham min hjertelige Tak herfor, ligesom jeg ogsaa skylder Chefen for det danske Ordenskapitul, Kammerherre, Greve H. Knuth, Tak for den Beredvillighed, hvormed han gav mig Adgang til de i Kapitulet opbevarede Selvbiografier af de Medlemmer af Slægten, som havde været benaadet med Ridderkorset og Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

           København, i Maj 1931.

                                                               TH. THAULOW.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.