Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten FABRICIUS fra Søby, Ærø" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1930

Bogen indledes med:

FORORD

HVORFRA denne Slægt har faaet Navnet, kan ikke mere udredes. Den er udgaaet fra Marstal, hvor i Slutningen af det 18de Aarhundrede Navnevilkaarligheden havde naaet fast utrolige Højder. Om der foreligger en Besvogring eller et Blodsslægtskab med nogen af de andre Marstal-Familier af Navnet, har det ikke været muligt at paavise. Man træffer idelig fælles Faddere, men i saa lille et Samfund, som Marstal var i de Dage, tør der ikke tillægges dette for stor Vægt. — Det bør tilføjes, at en Tradition i nyere Tid har villet vide, at Slægten skulde være indvandret fra Holsten. Med de ældste Generationers Navne for os, kan der dog næppe tillægges denne Tradition nogen Værdi. Er den Syd fra, maa det være fra det danske Slesvig.

Fabricius-Navnet paa Ærø har en meget indviklet Historie.

I Rise Præstegaard sad i det 18de Aarhundrede tre Præster af Navnet, alle hørende til Faaborg-Slægten. Deres Børn har færdedes paa øen, og nogle af dem fæstede Bo der og levede der til ind i forrige Aarhundrede. En Broder til den første af Præsterne boede som Smed i Dunkær og man kender hans Børn og ogsaa nogle af hans Børnebørn, men ingen af disse vides at have optaget Fabricius-Navnet og det er udelukket, at nogen af de andre Slægter skulde have deres Udspring fra deres Efterkommere.

Men i Marstal er der yderligere opstaaet fire Slægter: 1) Ærø-Samsø-Slægten, nedstammende fra Claus Smed i Ommel, som levede ved Aar 1700; 2) MarstalSlægten, nedstammende fra Skræder Laurits Danielsen Smidt i Marstal, som blev gift og begyndte som Skrædermester i Ærøskøbing og fødtes c. 1746; 3) Hans Jepsen Fabricius, der var Urmager i Marstal og hvis Fader var Jeppe Christian Nielsen Smed i Marstal, som maa være født ved samme Tid; 4) nærværende Slægt, SøbySlægten, som stammer fra Husmand og Træskomand Mads Jensen paa Gudsgave Gods, senere i Marstal, antagelig født c. 1740.

Hertil skal saa sandsynligvis yderligere lægges Slægten Fabricius fra Middelfart (se Forord til F. B. Fabricius og L. P. Fabricius: „Slægten Fabricius fra Middelfart.“ 1929).

De ældre Generationer af disse Slægter benytter Navnet med stor Tilfældighed, ganske i Flæng med deres „-sen-Navn“ eller med Navnet Smidt eller Tilnavnet Smed. Nogle af Efterkommerne har holdt fast ved Fabricius-Navnet, andre har aldrig baaret det; undertiden kan man nogenlunde tidsfæste, hvornaar det er taget i regelmæssig Brug.

I Søby-Slægten kendes Fabricius-Navnet først fra Aaret 1810.

Enhver, som kender den eksempelløse Uorden, som præger de ældre Arkivsager fra Ærø, vil forstaa, hvilke uoverstigelige Vanskeligheder der møder den, der vil forsøge at udrede disse Slægter. At saa meget er naaet, skyldes den aldrig svigtende Hjælpsomhed, som vi har mødt i Landsarkivet i Odense.

             København, i Januar 1930.

                                                                                                                       Forfatterne.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.