Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "To Slægter FABRICIUS fra Ærø" af Axel Chr. Fabricius og Lorentz P. Fabricius, 1914

Bogen indledes med disse forord:

Et Navn, der træffes ofte i Ærøs Historie, er Navnet Fabricius, og det er interessant at se, at denne lille Ø i Tidens Løb har huset ikke mindre end fire forskellige Slægter af dette Navn; af disse har de to, der skal behandles i nærværende Bog, deres Oprindelse paa selve Øen. Det har ikke været muligt at paavise noget Slægtskab mellem disse fire Slægter, hvoraf den ene er en Linje af Slægten Fabricius fra Faaborg, men allerede før Midten af forrige Aarhundrede er den forsvundet fra Ærø. Den anden Slægt, som kun omfattede ganske faa Personer, er, — efter mundtlig Tradition —, indvandret fra Holsten og var i ca. 50 Aar knyttet til Søby, men er kort efter Midten af sidste Aarhundrede atter forsvundet. Af de egentlige Ærø-Slægter er den ældste for største Delen flyttet til Samsø, medens den yngre stadig blomstrer paa Øen.

Har der saaledes ikke kunnet paavises Slægtskab mellem disse Slægter, har det dog Interesse at se, at der allerede for to Aarhundreder siden har bestaaet et Venskab mellem Medlemmer af Faaborgslægten og de ældste Led af Ærø-Samsø-Slægten, et Venskab, som vi blandt andet har et Vidnesbyrd om i Rise Sogns ældste Kirkebog, der viser, at blandt Fadderne til Klejnsmed Claus Clausen Smed (Fabricius) i Marstal ved hans Daab 25. Søndag efter Trinitatis 1722 findes Smed Rasmus Sørensen (Fabricius) fra Dunkær (se F. B. Fabricius og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbhvn. 1913, Side 15). Det kunde tænkes, at dette Venskab har givet Anledning til, at denne Slægt senere antog Navnet.

Til Forstaaelse af Ordningen af Stamtavlen gør vi opmærksom paa, at hver Generation er betegnet ved sit Romertal. Søskendes indbyrdes Rækkefølge betegnes ved et Bogstav umiddelbart efter Romertallet. Et 1, 2 eller 3 føjet efter Bogstavet betegner, at Barnet er af første, andet eller tredie Ægteskab. løvrigt findes i Bogen et fuldstændigt Register. Følgende Forkortelser er benyttede .......

Vi skylder Tak for den store Interesse, vi har mødt hos Slægternes Medlemmer, særlig staar vi i Gæld til Fru Claudine Stauns, f. Frier, i Besser paa Samsø og Fru Dagmar Hansen, f Fabricius, i Marstal.

        København, i Juli 1914.

                                                                                       FORFATTERNE.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.