Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavlen EICHEL" af Josef Fischer, 1904

Josef Fischer (1871-1949) var født i Ungarn af jødiske forældre. Som 22-årig kom han til Danmark, hvor han i over 50 år virkede som bibliotekar ved det mosaiske samfund. Han er kendt som forfatter til et meget stort antal slægsbøger/slægtstavler. 

I 1904 fik han udgivet "Slægtstavlen Eichel", der er samlet til et enkelt bred side. Den indledes med:

Stamtavle over Familien Eichel.

 

Da den unge jødiske Menighed i København, som den 16de December 1684 fik Kgl. Tilladelse til at afholde Gudstjeneste, søgte et gejstligt Overhoved, faldt dens Valg paa Rabbiner Abraham, Søn af en Rabbiner Salomon.

Ifølge Inskription paa Gravstenen over Rabbiner Abraham, der kom hertil c. 1688 og døde den 2den Siwan 5460 = 20de Maj 1700, stammede han fra Byen Rausnitz (Mähren).

Hidtil er det ikke lykkedes mig at faa noget oplyst om hans Liv og Opholdssted før han flyttede til København.

Rabbiner Abraham havde, saavidl mig bekendt, en Søn, Salomon, og en Datter, Simcha, paa Dansk kaldet Susanne, ogsaa Sara, der var gift med Levin Abraham, som i Aaret 1695 af den jødiske Menighed i København blev hidkaldt fra Polen som Lærer samt »Skolemester« ved Synagogen.

Gennem ovennævnte Datter blev Rabbiner Abraham Stamfader til Familien Eichel, hvis Medlemmer findes optegnede paa denne Stamtavle.

Familienavnet Eichel, som ofte staves Echel, Ekel, Ejchel, Eykel, og som sikkert blev antaget af dalevende 4 Brødre, som det var almindeligt paa den Tid. efter deres Faders hebraiske Navn »Jechiel«, findes første Gang i Aaret 1750. og bibeholdtes som Efternavn ogsaa af de senere Generationer, med den lille Afvigelse hos den ene Gren fra Eichel til Euchel.

Naar den nøjagtige Dato for en Fødsel eller Dødsfald ikke har kunnet oplyses, findes ved Aarstallet vedføjet et c. (circa).

De angivne Date for Giftermaal før 1814 er tagne af Stadens Copulationsprotocol, som optegner den Dag, paa hvilken Copulationspengene blev betalte, der ofte skete nogle Dage for Brylluppet.

Hvor intet andet er bemærket, er København Fødebyen og Opholdsstedet.

 

                   København, 20. Januar 1904.

                                                                                                             Josef Fischer

Det Kongelige Bibliotek har scannet slægtstavlen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.