Bogen indledes med: 

FORORD

I 1934 blev »Slægten Dinesen gennem 300 år« udgivet med genealogen Th. Hauch-Fausbøll som forfatter.

Heri blev der - med forfatterens ord — »gjort et forsøg på at give en mere udførlig skildring af slægten i sin helhed« end den, der tidligere havde været mulig bl.a. i Danske Patriciske Slægter 1891 og i Personalhistoriske Samlinger; dog blev de grene af slægten, »der ikke fører navnet Dinesen, kun skitseret«.

Nu et halvt sekel senere har familiens medlemmer fundet det naturligt at lade slægtsbogen àjourføre, således at der »holdes status« på et tidspunkt, hvor den i 1981 vedtagne, nye navnelov — som må antages at kunne give vanskeligheder for fremtidigt genealogisk arbejde - ingen virkninger har haft.

Af nærværende bog er siderne 9-66 et uændret optryk af de tilsvarende sider i slægtsbogen fra 1934, medens de efterfølgende sider (fra side 67) har tekst, som er ajourført eller helt ny — med sidste revision pr. 1. oktober 1986. Fra og med side 67 er der, også i citater, efter sædvanlig praksis anvendt ny retskrivning.

Endelig er - af praktiske grunde - den gren, der i dag fører navnet Steenfeldt, optaget samlet side 92 ff., ligesom 1. kvindeled er medtaget i mere udførlig form for de nyeste generationers vedkommende.

Forlægger Henning Jensen har bistået os ved arbejdets tilrettelæggelse og har, efter at indsamlingen af oplysninger hos familiens medlemmer var afsluttet, forestået redaktionen af de nye sider og tilpasningen af stoffet til 1934-udgaven. Vi takker ham for hans interesse og omhyggelige medvirken.

 

                                          J. K. Dinesen                                   Erik Dinesen

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.