Poul Theodor Sofus Emanuel Hauch-Fausbøll (1879-1948) kom til verden i Hassing sogn i Thy som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Poul Theodor Sofus Emanuel Fausbøll. Hauch blev tilføjet senere og var hans moders slægtsnavn.  Han blev student som 19-årig og tog året efter den filosofiske prøve, men forlod derefter universitetet for at dyrke sin store personalhistoriske interesse. Han var leder af Dansk Genealogisk Institut og er kendt for et meget stort antal personalhistoriske bøger og artikler, især om det højere borgerskabs genealogi og personalhistorie.

I 1934 fik han udgivet "Slægten Dinesen gennem 300 Aar", som han indleder med:

Slægten Dinesen har tidligere været genealogisk behandlet af Sofus Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen i Danske Patriciske Slægter 1891 og Slægtens ældre Led af underskrevne i Personalhistoriske Samlinger (Genealogisk Tidsskrift) 2. Bind. Her er gjort et Forsøg paa at give en mere udførlig Skildring af Slægten i sin Helhed, dog er de Grene af Slægten i nyere Tid, der ikke fører Navnet Dinesen, kun skitseret.

                                                                                                     TH. HAUCH-FAUSBØLL.

Og der fortsættes med:

                                                                     FORORD

 

Fra den sjællandske Gaardmand Jørgen Dinusøn, som for 300 Aar siden boede i Landsbyen Maarsø ved Holbæk Fjord, nedstammer Slægten Dinesen, en Slægt af danske Bønder, Godsejere, Officerer og civile Embedsmænd.

Udgivelsen af dette Værk er bekostet af Slægtens mandlige Medlemmer, og Udgiverne ønsker i første Række at rette en Tak til Værkets Forfatter, Direktør Th. Hauch-Fausbøll for det udførte Arbejde.

Oplysningerne om Slægtens Vaaben er velvilligst udarbejdede af Arkivar i Rigsarkivet P. B. Grandjean, medens Vaabentegningerne er udført efter Rigsarkivets Seglsamling af Gravør Fr. Britze.

Fotografier efter Malerier er udført af Fotograf Vagn Guldbrandsen, Kjøbenhavn. Reproduktionerne skyldes Bernhard Middelboes Reproduktionsanstalt.

Bogen er trykt hos Ludvig Wichmann, Kjøbenhavn.

Værdifulde Raad med Hensyn til Udvælgelse af Billedmateriale og under Bogens Trykning er ydet af Personalhistorikeren, Kaptajn i Livgarden Axel Pontoppidan og Bibliotekar Egil Dithmer.

Udgiverne takker alle, der har medvirket ved Bogens Udsendelse.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.