Sophus Otto Fasting (1875-1933) kom til verden i Nakskov som søn af en sparekassedirektør og overretssagfører. Efter præliminæreksamen fik han ansættelse i sparekassen. Nogle år senere blev han kontorist i Landbrugsministeriet. Sideløbende var han tilknyttet Dansk Genealogisk Institut. Han har udgvet en del slægtsbøger, bl.a. i 1913: "Lægen Frans Casper Djørup's Slægt.

Bogen indledes med disse forord:

I Anledning af, at det den 20. September 1913 er 100 Aar siden, at min kære Gudfar, Lægen Frans Casper Djørup blev født, fik jeg den Tanke at udarbejde en Stamtavle over hans Slægt. Jeg beklager blot, at jeg ikke tog denne Opgave op allerede, medens han levede; thi var der noget, der ejede hans Kærlighed og Interesse, saa var det netop hans Slægt, saavel den allernærmeste som den fjærnere Slægt; men nu ved Hundredaarsdagen for hans Fødsel fandt jeg en Anledning dertil, og det saa meget mere, som der hidtil ikke har eksisteret nogen Stamtavle over denne Slægt. Jeg henstillede derfor til hans ældste Søn at lade Stamtavlen udarbejde som et Minde om hans Fader, og jeg havde den Glæde at møde megen Forstaaelse og Interesse for min Tanke.

Opgaven var ganske vist ikke helt let at løse; thi jeg maatte nærmest begynde paa ganske bar Bund. Ved Eftersyn fandtes imidlertid i Familiens Besiddelse et gammelt Brev og nogle gamle Optegnelser, som findes aftrykte in extenso efter Stamtavlen.

Paa Grundlag af disse gamle Aktstykker og med kyndig Bistand af Arkivsekretær, cand. mag. S. Nygård, Rigsarkivet, og Arkivassistent, cand. mag. Hans Knudsen, Landsarkivet i Viborg, der foretog de nødvendige Forundersøgelser, samt ved Hjælp af de tilgængelige, trykte Kilder og ved Udsendelse af Spørgeskemaer til Slægtens nulevende Medlemmer, er det — som det vil ses — lykkedes ikke alene at føre Slægtens Stamtræ saa langt tilbage, som det vist overhovedet er muligt, men ogsaa omtrent at fuldstændiggøre Stamtræet i alle dets Forgreninger.

Under Arbejdet viste det sig nemlig, at selve Slægten Djørup endnu er forholdsvis ung, og jeg mente derfor at kunne fravige det genealogiske Princip, i en Stamtavle kun at optage Agnaterne, og det saa meget mere, som der her forelaa det ikke ganske almindelige Tilfælde, at det uden uforholdsmæssigt Besvær lod sig gøre ogsaa at medtage samtlige Cognater og disses Descendenter.

For imidlertid at lette Overblikket, er Agnaterne opførte som et Afsnit for sig og Cognaterne med disses Descendenter anførte hver for sig som selvstændige Afsnit.

Idet jeg bringer saavel Slægtens Medlemmer som de forskellige Autoriteter og Private min hjærteligste Tak for den elskværdige Imødekommenhed, hvormed mine forskellige Henvendelser er blevne besvarede, er det nu mit Haab, at mit Arbejde maa blive Genstand for overbærende Kritik og møde nogen Forstaaelse hos Slægtens Medlemmer, hvem jeg navnlig indtrængende beder om hver for sit Vedkommende efter bedste Evne i Tidens Løb at holde Stamtavlen à jour, ligesom jeg vilde sætte Pris paa at modtage eventuelle Rettelser og Tilføjelser, der af Hensyn til en eventuel senere Udgave maatte være at tilføre Stamtavlen.

     Kjøbenhavn, Engtoftevej 6, i Septbr. 1913.

                                                                     S. O. Fasting.

 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.