Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Hans Majestæt KONG CHRISTIAN X og hans Slægtninge" af Albert Fabritius, 1937

Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1937 påtog han sig at udarbejde "Hans Majestæt Kong Christian X og hans Slægtninge : I Anledning af Hans Majestæt Kongens Regeringsjubilæum den 15. Maj 1937". Bogen indledes med dette forord:

En Bog som den foreliggende kan ikke udarbejdes uden velvillig Interesse og Støtte fra mange Sider, og det er mig en Glæde her at bringe alle de Mennesker, der ved Meddelelser eller paa anden Maade har været mig behjælpelige, min hjerteligste Tak herfor.

En særlig Tak tillader jeg mig at rette til Hans Kongelige Højhed Prins Georg af Grækenland og Danmark.

Endvidere til de Herrer Hans Majestæt Kongens Kabinetssekretær, Ordenssekretær, Kammerherre G. Bardenfleth, De Kongelige Ordeners Historiograf, Dr. phil. Louis Bobé, Kaptajn i den Kongelige Livgarde, Kammerjunker Axel Pontoppidan, Kaptajnløjtnant i den Kongelige Livgarde, Kammerjunker C. F. Schalburg og Redaktør T. VogeLJørgensen — til Riksheraldikeren, Friherre Harald Fleetwood, Stockholm, og Løjtnanten vid den Kungliga Fortifikationen Stig de Berg, Stockholm, — til Graf Friedrich von Lüttichau, Ulbersdorf über Goldberg, Gisela Freifrau von Richthofen, Berlin, Frau Marie Elisabeth von Schulse-Bülow, født Freifrau von Richthofen, Ludorf, og Frau Hildegard von Marchtaler, Hamburg.

For den virksomme Støtte og Opmuntring, som Herr Hofjægermester, Lehnsbaron H. Berner Schilden Holsten, Langesø, har ydet mig, og som har haft afgørende Indflydelse paa Værkets Fremkomst, er jeg i høj Grad takskyldig, ligesom ogsaa for de værdifulde Raad og Anvisninger, som Lehnsbaronen under sit Gennemsyn af Manuskriptet har meddelt mig.

Endelig takker jeg Det Berlingske Bogtrykkeri og dets Chef, Herr Bogtrykker Johan Olsen, for at have muliggjort Værkets Fremkomst.

 

                           København, i Maj 1937.

                                                                                                                  ALBERT FABRITIUS

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.