Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien COPMANN, efterk. af Cathrine Copmann og Poul Svendsen" af K. Jølver, 1955

Knud Jølver (1884-1981) var født i Svendborg som søn af en bankdirektør. Han var i mange år ansat som fuldmægtig i Landmandsbanken og boede i København, men fulgte levende med i, hvad der skete i Svendborg og med dens udvikling på godt og ondt. Han strøg milde gaver ud over Svendborg og indsatte Svendborg Museum og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn som universal arvinger i sit testamente. 

I 1995 fik han udgivet "Stamtavle over Familien Copmann : Efterkommere af Cathrine Copmann og Poul Svendsen med specificeret Stamtavle over følgende Sidegrene: Familien Møller, Vejstrupgaard. Familien Mortensen, Gammelgaard. Familien Kähler, Næstved. Familien Jørgensen, Tiselholt. Familien Wognsen, Falle.

Bogen indledes med: 

Forord

En Del Medlemmer af de Familier, der her er omhandlet, og som er delvis gensidigt indgiftet, har ønsket en trykt Stamtavle til Afløsning af den i 1892 af Fru Anna Waidtløw udarbejdede: Efterkommere af Cathrine Copmann og Poul Svendsen. Naar jeg har imødekommet Ønsket om at samle den og ser paa det opnaaede Resultat, maa jeg beklage, at dels har min Tid ikke tilladt mig og dels har manglende genealogisk Indsigt hindret mig i at forme Stamtavlen paa Grundlag af et tilstrækkeligt arkivalsk Studium. Jeg har brugt de forhaanden værende trykte Kilder og i nogle Tilfælde suppleret disse med Kirkebøgers Oplysninger, i andre Tilfælde med mundtlige Meddelelser fra Familiens Medlemmer. Da de saaledes anvendte Kilder giver talrige Muligheder for Forekomster af Fejl, er jeg mig bevidst, at Stamtavlen hverken er saa fuldstændig eller saa nøjagtig, som den burde være. Forhaabentlig kan den alligevel blive af Interesse for Familiens Medlemmer og maaske frem i Tiden for en trænet Genealog, der vil gaa mere grundigt til Værks.

Jeg bringer min bedste Tak til de Familiemedlemmer, der af Interesse for Sagen har været mig en Hjælp i mit Arbejde. En særlig Tak retter jeg til Arkiverne og Bibliotekerne for udvist Imødekommenhed og Velvilje.

Til Vejledning ved Benyttelsen af Stamtavlen skal bemærkes følgende: Stoffet er ordnet generationsvis og indenfor den enkelte Generation kuldvis, saaledes at Søskende stedse holdes samlede. Familiemedlemmerne er nummereret fortløbende (Løbenumre), og indenfor hvert Søskende-Kuld er Rækkefølgen angivet ved Bogstaver, som er fortløbende, naar det angaar Halvsøskende (eksempelvis er Stamfaderens fire Børn af første Ægteskab betegnet a—d og hans fire Børn af andet Ægteskab e—h).

Over hvert Kuld er anført Kuldbetegnelsen i Romertal, Forældrenes Navne og Løbenumret paa disse (eksempelvis II Henrik Müllers Børn med Anna Sebbelov jvfr. Nr. 33) og under hvert enkelt Ægtepar Børnenes Antal, Generations- og Kuldbetegnelse samt Løbenumre (eksempelvis: 3 Børn, 5. Gener. III Nr. 65—67).

Flere Ægteskaber, indgaaet af samme Person, er nummereret med smaa Romertal.

I et tilføjet Afsnit: NOTER, nærmere betegnet personalhistoriske Oplysninger, er blot anvendt en Del trykte Kilders Meddelelser om enkelte af de i Stamtavlen forekommende Personer.

Personregister findes bag i Bogen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.