Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Et Slægtsminde for ALBERT PH. la COUR og HENRIETTE la COUR" af Rebekka la Cour Madsen, 1941

Rebekka Blicher la Cour Madsen (1878-1961) kom til verden på Landbrugsskolen Næsgaard på Falster som datter af forstanderen. Hun voksede op på "Næsgaard" og blev levende interesseret i landbrugsspørgsmål. Efter studier på Landbohøjskolen og Statens kursus for skolekøkkenlærerinder blev hun lærer på Sorø husholdningsskole. Senere købte hun sammen med sin mand "Baungaard" ved Vejen, hvor de begyndte en landhusholdningsskole. Hun var et meget aktivt foreningsmenneske, der var medlem af mange bestyrelser og kommissioner inden for sit fagområde. I 1941 skrev hun:

"Et Slægtsminde for Albert Philip la Cour og Henriette Vilhelmine la Cour : Fortalt i Anledning af Hundredaaret for min Faders Fødsel den 9. December 1941. Tilknyttet min Mands Skrift: "En dansk Landmandsgerning"", der indledes med:

Forord.

I Tidsrummet fra 1836 til 1944 er det 100 Aar siden, at de fire Søskende fra Præstehjemmet i Nimtofte, Børn af Pastor Chr. P. la Cour og Hustru Jacobine f. Bregendahl, blev født.

Da disse Mindeaar nærmede sig, talte min Fætter, Kr. la Cour Pedersen i Skibelund — min Faders yngre Søster Georgias Søn — om, at de Hjem, disse tre Døtre og Sønnen Albert Philip la Cour stiftede, burde søge at samle, hvad de kunde om deres Forældre, deres Liv og Gerning.

Da 100 Aaret nærmede sig for min Fars Fødsel, blev Tanken taget op og drøftet i vor Familie. Det traf sig saaledes, at der efter min Mors Død i 1938 blandt hendes efterladte Sager, kom et Materiale for Dagen, der belyste min Fars Liv, fra ung Forvalter paa Gedsergaard under Etatsraad Tesdorpf og til hans Død som Forstander paa den Classenske Agerbrugsskole Næsgaard paa Falster.

Paa Grundlag af dette Materiale har min Mand J. Kr. Madsen, Baungaard, givet en samlet Skildring af hans Svigerfaders landøkonomiske Virksomhed og har samlet dette i et lille Skrift under Navnet: „En dansk Landmands-Gerning“. Men for at gøre Mindet om et 100 Aar fuldkomment, maa ogsaa Billedet af den samme Mands Liv i de Hjem, han skaber, med den han vælger til Hustru, tages med. I nærværende lille Hefte har jeg derfor givet en Skildring af de Hjem, mine Forældre udgik fra og de Hjem, de dannede paa Lolland og Falster fra 1877 til 1906.

Som Materiale er fra min Fars Barndomshjem og hans egen Barndom og Ungdom benyttet skriftlige Optegnelser og Beretninger af hans afdøde Søstre Charlotte Lillelund og Georgia la Cour Pedersen, Skibelund Efterskole. Endvidere Brevvekslinger mellem min Farfader og hans Svoger, Overretsassessor Albert Philip Bregendahl i Viborg og hans Halvbroder Frederik Barfoeds Hustru Emilie Barfoed, og endelig en værdifuld Brevveksling paa 15 Breve mellem min Far og hans Søster Marie Tybjerg. Dette er af min Fætter i Skibelund samlet og renskrevet, det har for mig været af stor Interesse og Værdi at blive gjort bekendt med dette Materiale til Belysning af Tiden og Hjemmet fra saavel min Fars Forældres Hjem som hans egen Barndom og Ungdom. Hvad min Fætter gennem disse Beretninger har ført mig ind i, er jeg ham meget taknemmelig for.

For min Mors Vedkommende er det Billede, jeg har tegnet af hendes Forældre, deres Hjem og Mor selv fra Barn til Hustru og Mor i Hjemmene sammen med min Far, gengivet paa Grundlag af hvad jeg selv sammen med mine Søskende har af Fortællinger og Beretninger fra Mors egen Mund. Endvidere har det haft stor Værdi for mig at være bekendt med nogle Breve fra Far til Mor fra Januar 1869 og Vinteren 1870 og fra enkelte korte Perioder fra deres Ægteskab, hvor Fravær fra Hjemmet, foraarsaget af Fars mange Rejser, eller en Sygdomsperiode for Mor, kunde give Anledning til Brevveksling, og endelig har jeg benyttet Uddrag af Breve, jeg fra min Ungdomstid har fra mine Forældre, til at samle det hele i nærværende „Slægtsminde“.

 

                                                                                         Rebekka la Cour-Madsen.

                 Baungaard i Oktober 1941.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.