Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ANDERS COLDING's Slægt fra Skrave" af Johannes Wolf, 1929

Rudolf Johannes Wolf (1876-1952) kom til verden i Købenavn som søn af en sognepræst. Efter studentereksamen beskæftigede han sig med journalistisk og litterær virksomhed, blev cand. theol som 37-årig og derefter lærer ved Statens Straffeanstalt i Nyborg. Efterfølgende ses han som pers. kapellan for Korup-Ubberud, kaldskapellan for V. og Ø. Hassing og sognepræst for Visby-Heltborg. Han omtaler sig selv i bogen på side 87 og indleder med: 

FORORD.

Min Fader, Stiftsprovst R. Volf, har udsendt de første Udgaver af denne Stamtavle. Han fik Tilskyndelsen dertil ved at faa nogle genealogiske Optegnelser i hænde fra sin Tante Fru Nikoline Justesen i Horsens. Hun havde i en længere Aarrække, i Forbindelse med Overlærer Jørgensen ved Horsens Latinskole, indsamlet saadanne Optegnelser over Colding-Slægten og adskillige Familier, der ved Slægtskab eller Bekendtskab var knyttet til denne.

Den første Udgave af Stamtavlen udkom 1906. I 1907 kom et Tillæg, og i 1917 udkom anden Udgave, hvortil senere føjedes et Følgeblad med Rettelser og Tilføjelser.

Naar jeg nu har formaaet at udarbejde en ny Udgave af denne Stamtavle, skyldes det den Omstændighed, at der i 1925 stiftedes en Sammenslutning „Slægten Colding“ med dette Hovedformaal for Øje. Jeg bringer en hjertelig Tak til alle, der har villet slutte sig til os, og en særlig Tak til de mange, der har sendt mig og fremdeles sender mig Oplysninger om Slægten.

For Oversigtens Skyld har jeg delt Bogen i 2 Dele. Første Del omfatter kun selve Colding-Slægten, medens anden Del medtager flere af de indgiftede Slægter m. v.

Det er mit Haab, at Stamtavlen maa blive vel modtaget af de interesserede Parter og ogsaa tjene til at styrke Sammenholdet inden for Slægtssammenslutningen.

Visby Præstegaard pr. Bedsted, den 25. August 1929.

J. W.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Du kan læse om R. Volf's udgave fra 1917 via dette link.